Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder

Baggrund og formål

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 på baggrund af et ønske om at skabe et tidssvarende administrationsgrundlag for kommunens sommerhusområder. Med tidssvarende refereres bl.a. til et ønske om at harmonisere byggemulighederne til det nugældende bygningsreglement, Bygningsreglement 2018, herunder byggeretten og afstand til skel. Samtidig skabes mere fleksible rammer for kommunens mange smalle sommerhusgrunde, hvad angår afstandskrav til skel.

Nærværende kommuneplantillæg ændrer derfor dels den generelle ramme for sommerhusområder fra Kommuneplan 2017 og dels rammerne for de enkelte sommerhusområder i Nyborg Kommune.

Enkelte rammeområder er undtaget da der for disse gælder særlige forhold, der taler imod en ændring: Rammeområde 1.S.1 og 1.S.2, der er beliggende i Nyborg by, er undtaget, idet de allerede har større byggemuligheder end Bygningsreglement 2018 giver. Rammeområde 30.S.13 er undtaget, da områdets særlige karakter har betydet, at lokalplanen regulerer hver ejendoms byggemulighed præcist, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at implementere generelle rammer for bebyggelse for området.

Foroffentlighed

Der er ikke afholdt foroffentlighed efter planlovens (lovbek. nr. 50 af 19. januar 2018) § 23c, da kommuneplantillægget er omfattet af undtagelsen i samme bestemmelse, der siger, at kommunalbestyrelsen ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

Kommuneplantillæggets indhold

Ændring af lokalplanrammer

For at ensrette bebyggelsesmulighederne i størstedelen af kommunens sommerhusområder ændres lokalplanrammerne for rammeområde 1.S.3, 30.S.1, 30.S.2, 30.S.3, 30.S.4, 30.S.5, 30.S.6, 30.S.7, 30.S.8, 30.S.9, 30.S.10, 30.S.11, 30.S.12 og 30.S.14.

For alle rammerne fastsættes følgende bebyggelsesmuligheder:

 • Bebyggelsesprocent på 15, jf. Bygningsreglement 2018, hvilket indebærer et fradrag til sekundære bygninger på 50 m2. Der tillades dog altid min. 65 m2 til sommerbolig samt herudover 50 m2 til sekundære bygninger.
 • Afstandskravet til skel mod nabo, sti og vej fastsættes til 5 meter, jf. Bygningsreglement 2018, hvilket indebærer mulighed for at placere sekundære bygninger i en afstand af 2,5-5 meter fra skel under visse forudsætninger. For særligt smalle grunde – defineret som værende under 18 meter på den korteste led – skal der imidlertid være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er min. 2,5 meter.

For de fleste rammer betyder det en udvidelse af byggemulighederne med 40 m2. For rammeområde 30.S.10 betyder det imidlertid en nedsættelse af byggemuligehederne med 5 m2.

Slutteligt specificeres det i hver enkelt ramme, at der kun må opføres én sommerbolig pr. parcel, dog med tilpasningsmuligheder for de områder, hvor der er storparceller med flere sommerboliger.

 

Mulighed for store "luksussommerhuse"

For at give mulighed for store "luksussommerhuse" gives der i rammeområde 30.S.12 mulighed for at sammatrikulere matrikelnumre. Der vil med den forøgede bebyggelsesprocent blive givet mulighed for at opføre sommerhuse i størrelsesordenen 250-300 m2, hvis to grunde sammatrikuleres og 350-400 m2, hvis tre grunde sammatrikuleres.

Det betyder samtidig at bestemmelsen om en maksimal samlet bebyggelse på 130 m2, der har været gældende for dette område, fjernes.

Denne mulighed gives kun i rammeområde 30.S.12, da det er det eneste område, hvor der fortsat er en større andel ubebyggede sommerhusgrunde i kommunen.

Ny generel ramme for sommerhusområder

Følgende generelle rammebestemmelser fastlægges ved vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg:

I sommerhusområder udgør nedenstående de overordnede rammebestemmelser for lokalplanlægningen.

Vedrørende bebyggelsens omfang:

 • Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 15 og herudover et fradrag på 50 m2 for sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse).
 • Uanset grundens størrelse må der opføres en sommerbolig på 65 m2 samt herudover 50 m2 sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse).
 • Sommerhuse må max. etableres i 1 etage, med en max. bygningshøjde på 5 meter til tagryg og max. 3 meter facadehøjde langs mindst en langside som vist på nedenstående figur.


Vedrørende bebyggelsens afstand til skel:

 • For al bebyggelse fastsættes et afstandskrav til skel på 5 meter, jf. Bygningsreglement 2018.
 • Sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse) må opføres inden for en afstand af 2,50 m - 5,0 m fra skel mod nabo, vej eller sti, hvis følgende betingelser opfyldes:
 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.
 2. De sider, der vender mod skel, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel.
 • For særligt smalle grunde – defineret som værende under 18 meter på den korteste led – skal der være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er mindst 2,5 meter.

Andre bestemmelser:

 • Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.
 • Sommerhusgrundes andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme kan ikke medregnes i grundens størrelse medmindre lokale forhold taler herfor.
 • Der kan dispenseres fra ovennævnte bestemmelser til genopførelse på samme sokkel, i samme stil og omfang hvis bygningen er nedbrændt, haft lynnedslag eller har været udsat for stormflod. Det forudsættes, at bygningen er lovligt opført. Ansøgning om genopbygning skal ske inden 3 år.

Nye sommerhusområder:

I nye sommerhusområder skal udstykning og bebyggelse fastlægges iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Forhold til anden planlægning

Statslige interesser i planlægningen
Det er i dag ikke muligt at udlægge nye sommerboligområder. Eksisterende sommerhusområder kan desuden ikke udvides. Dette indskærpes i rammebestemmelserne for de rammeområder, der er omfattet af dette tillæg.

Det er en statslig interesse, at de nuværende sommerboligområder fastholdes som sådan, jf. de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017. Dette er ligeledes et krav jf. planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3. Nærværende kommuneplantillæg understøtter dette ved at fastholde sommerhusområderne i Nyborg Kommune til sommerboligbebyggelse.

Kommuneplan 2017 - Sommerhusområder
I Kommuneplan 2017 opstilles bl.a. følgende mål for kommunens sommerhusområder:

 • Sommerhusområderne skal bevare deres særlige præg af sommerhusområde og ikke udvikle sig i retning af traditionelle parcelhusområder.
 • De eksisterende sommerhusområder skal bevares og styrkes med bedre fællesanlæg, grønne stier og -områder, naturgenopretning og cykelstier.

Kommuneplanen fastsætter endvidere bl.a. følgende retningslinjer:

 • Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes som sommerhusområder (...).
 • Sommerhusområder forbeholdes til ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. Undtaget herfra er boliger der allerede har status som helårsboliger.
 • Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder. (...).

Kommuneplan 2017 - Naturinteresser

Inden for flere af de rammeområder, der er omfattet af nærværende tillæg, er beliggende områder, der er udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser i Kommuneplan 2017. Det drejer sig specifikt om rammeområde 30.S.6, 30.S.8, 30.S.9, 30.S.10, 30.S.11, 30.S.12 og 30.S.14. Med undtagelse af rammeområde 30.S.11 er gældende at sommerhusområderne er lokalplanlagte og udbyggede. Rammeområde 30.S.12 er dog kun delvist udbygget.

Kommuneplanen foreskriver at der inden for områder, der er udpegede som økologiske forbindelser kun kan meddeles tilladelse til nyt byggeri, hvis beskyttelsen og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes. Inden for områder udpegede som potentielle økologiske forbindelser skal der ske en
afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, eller opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer at området kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en biologisk spredningskorridor.

Kommuneplanen foreskriver endvidere at der inden for områder, der er udpegede som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser ikke må ske ændringer af tilstanden af de i naturbeskyttelsesloven oplistede naturtyper: Beskyttede vandløb, søer, moser, heder, overdrev, ferske enge og strandenge. Inden for områder udpegede som potentielle naturområder kan der som udgangspunkt ikke bebygges eller etableres anlæg. Tilladelse kan kun meddeles, hvis der udlægges et tilsvarende areal, der har lige så stort potentiale som naturområde, som dét areal, der tages ud.

Rammeområde 30.S.6 og 30.S.9 overlapper delvist med områder, der er udpegede som potentielle økologiske forbindelser. Størstedelen af det overlappende område er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
Kommuneplantillægget muliggør følgelig begrænsede ændringer på allerede bebyggede ejendomme. Ændringerne vurderes ikke at påvirke områdets potentiale som potentiel økologisk forbindelse, da det omfattede område er af underordnet størrelse og allerede tilbygget.

Rammeområde 30.S.8 overlapper delvist med et område, der er udpeget som potentielt naturområde. Det overlappende område er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kommuneplantillægget muliggør følgelig ingen ændring af tilstanden af dette areal.

Rammeområde 30.S.10 overlapper delvist med områder, der er udpegede som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser samt potentielle
økologiske forbindelser. Da kommuneplantillægget nedsætter bebyggelsesmulighederne for området, vurderes ændringerne ikke at medføre ændringer i tilstanden og omfanget af bebyggelse i området. Følgelig vurderes tillægget ikke at give anledning til påvirkning af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser.

Rammeområde 30.S.11 overlapper med et område, der er udpeget som en økologiske forbindelse. Området er ikke bebygget eller lokalplanlagt, men blot udlagt som sommerhusområde i Kommuneplan 2017. Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Nærværende tillæg ændrer bebyggelsesmulighederne i området ved dels at øge bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 og dels lempe afstandskravene til skel mod sti og nabo fra 5 til 2,5 meter. Tillægget muliggør derfor øgede bebyggelsesmuligheder. Rammebestemmelserne fastslår dog endvidere at en fremtidig udstykningsplan skal fastsætte grundstørrelser på minimum 1.200 m2. En fremtidig udbygning af området vil derfor skabe et sommerhusområde med spredt bebyggelse, der fortsat vil understøtte formålet med udpegningen som økologisk forbindelse, idet flora og fauna stadig
vil kunne spredes igennem det åbne område.

Rammeområde 30.S.12 og 30.S.14 overlapper med et område, der er udpeget som en økologiske forbindelse. De øgede bebyggelsesmuligheder for området i kraft af tillægget vurderes ikke at give anledning til påvirkning af den økologiske forbindelse. Dette skyldes disponeringen af områderne, der sikrer åbenhed via udlagte friarealer, hvorigennem flora og fauna frit kan spredes samt, at den øgede bebyggelsesmulighed ikke vurderes at være væsentlig, da den er i tråd med Bygningsreglement 2018's bestemmelser.

De bebyggelsesmæssige ændringer i ovennævnte rammeområder i medfør af nærværende tillæg vurderes derfor ikke at få indflydelse på de i kommuneplanen udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

International naturbeskyttelse, bilag IV arter
Der er ikke konstateret tilstedeværelse af beskyttede arter inden for lokalplanområdet.

Klimatilpasning
I Kommuneplan 2017 fastsættes bl.a. generelle rammer for klimatilpasning i Nyborg Kommune.

Her fremgår det, at der skal tages forskellige forbehold ved planlægning inden for ”kystplanlægningslinjen”, som den fremgår af tillægget. Denne linje omfatter alle områder, der forventes at blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 2100, svarende til en vandstandsstigning på 3 meter ift. normalvandstand i 2012. Særlige forbehold kan være forbud mod byudvikling eller krav til sokkelhøjden. Der skal, jf. rammen, foretages en konkret vurdering i forbindelse med lokalplanlægningen for sommerhusområder, der bl.a. skal tage højde for risikoen for oversvømmelse i området, det potentielle værditab samt bebyggelsens levetid.

Planlægning i kystnærhedszonen
Alle rammeområderne er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne vedrørende kystnærhed i planloven (kystnærhedszonen).

Hensigten med kystbestemmelserne er at friholde kystområderne for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, og begrænse den visuelle påvirkning af kysten. Derfor skal nyt byggeri og nye anlæg som udgangspunkt placeres bagved eksisterende bebyggelse.

Endvidere skal kystbestemmelserne medvirke til at befolkningens adgang til kysterne sikres og udbygges, jf. planlovens § 5b, stk. 1, nr. 5.

Størstedelen af parceller til sommerboliger omfattet af kommuneplantillægget er allerede bebygget. Bebyggelsesmulighederne vil derfor ikke give anledning til en væsentlig ændring af den visuelle påvirkning af kysten.

Kommuneplantillægget ændrer ikke på den maksimale tilladte bebyggelseshøjde for rammeområderne.

Der vurderes derfor ikke at være sandsynlighed for, at kysten påvirkes visuelt af tillægget.

Strandbeskyttelseslinjen
Størstedelen af Nyborg Kommunes sommerhusområder er placeret i umiddelbar nærhed til kysten. De kystnære arealer, mindre end 300 meter fra kysten, er som hovedregel omfattet af et forbud mod tilstandsændringer.

Forbuddet gælder mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, som det er tinglyst på hver enkelt matrikelnummer. Enkelte områder kan være fritaget, herunder dele af parcellerne til sommerhusbebyggelse.

Jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved
der fastlægges skel.

Kommuneplantillæggets ændringer af rammerne for sommerhusområder i Nyborg Kommune er ikke i konflikt med naturbeskyttelseslovens § 15.

Miljøvurdering af planen

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes. Såfremt planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan skal planen imidlertid screenes, for at afgøre, hvorvidt planen kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Hvis planen ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger skal planen ikke miljøvurderes.

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at de bebyggelsesmuligheder, der muliggøres i lokalplanen, ikke vil have en væsentlig påvirkning af kystnærhedszonen, da de blot muliggør en mindre forøgelse af bebyggelsesgraden i tråd med Bygningsreglement 2018’s bestemmelser.

Endvidere er det vurderet, at den muliggjorte fortætning af sommerboligområdet ved en forøgelse af bebyggelsesgraden ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Vurderingen bygger bl.a. på, at området allerede fremstår som relativ tæt bebygget. Ændringen vurderes derfor ikke til at være væsentlig.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr. 286 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort den 21. november 2017.

Klager over ikke gennemført miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Se afsnittet Klagevejledning.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.