Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

Baggrund og formål

Vejdirektoratet og Banedanmark har i 2017 opdateret kortlægningen af støj langs hhv. statsveje og jernbaner. Kortlægningen består af detaljerede beregninger af støjens udbredelse langs veje og jernbaner. Beregningerne er baseret på en lang række parametre, som f.eks. trafikmængder og omgivelsernes profil (terræn, bygninger, etc.).

Nyborg Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017, at kommuneplanens støjkonsekvenszoner, jf. planlovens § 11a, pkt. 7, omkring den statslige infrastruktur skal opdateres på baggrund af den nye kortlægning. I Nyborg Kommune drejer det sig om følgende strækninger:

  • Motorvej E20
  • Hovedvej 8 – Hjulby-Ørbæk og til kommunegrænsen
  • Den nationale jernbanestrækning

Der sker desuden en konsekvensrettelse af den teoretiske støjkonsekvenszone omkring større kommuneveje.

Støjkortlægningen bruges bl.a. til at sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger, inden for arealer, der er støjbelastede over Miljøministeriets vejledende grænseværdier.

En revision af de enkelte retningslinjer og rammer for støj i Kommuneplan 2017 indgår ikke i planarbejdet. Revisionen angår alene afgræsningerne af konsekvensområderne.

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed i perioden 15. maj - 12. juni 2018. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. Der er modtaget 10 bemærkninger. Bemærkningerne omhandler ønsker om konkrete afværgeforanstaltninger, herunder især fysiske, møntet på vejtrafikstøj fra motorvej E20 igennem Nyborg by. Da dette planarbejde udelukkende har til formål at opdatere støjkonsekvenszonerne i kommuneplanen har de modtagne bemærkninger ikke givet anlæg til ændringer af planarbejdet.

Kommuneplantillæggets indhold

Denne plan ændrer kommuneplanens udpegning af støjkonsekvenszoner omkring de nationale trafikkorridorer i Nyborg Kommune på baggrund af en opdateret kortlægning. Udpegningen af støjkonsekvenszoner i kommuneplanen er med til at sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger, inden for arealer, der er støjbelastede over Miljøministeriets vejledende grænseværdier. Hvis der planlægges for støjfølsom anvendelse inden for konsekvenszonerne skal det gennem planlægningen sikres, at der etableres afværgeforanstaltninger så støjen ikke overstiger den vejledende grænseværdi.

De gældende støjkonsekvenszoner i Kommuneplan 2017 stammer fra amtets udpegninger i Regionplan 2005. Siden da er der bl.a. sket en væsentlig stigning i trafikken på de nationale trafikkorridorer, herunder motorvej E20 igennem Nyborg Kommune. Denne trafikstigning medfører ligeledes forøgelser af vejtrafikstøjen fra disse trafikkorridorer. Se den nuværende afgrænsning af støjkonsekvenszoner i Kommuneplan 2017 her.

For at sikre, at planlægningen tager udgangspunkt i den mest opdaterede viden om støjens udbredelse, således at der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer, indarbejder dette kommuneplantillæg den mest opdaterede støjkortlægning for de nationale korridorer: den nationale jernbanestrækning, motorvej E20 og hovedvej rute 8. Kortlægningen fremgår af nedenstående kort. Et interaktivt kort med resultatet af støjkortlægningen kan endvidere tilgås her. Kortlægningen er udarbejdet af Banedanmark og Vejdirektoratet for hhv. den nationale jernbanestrækning og hhv. motorvej E20 og hovedvej 8 indenfor Nyborg Kommune.

Figur 1: Oversigtskort. Støjkonsekvenszoner omkring statsveje.

Figur 2: Oversigtskort - Nyborg by. Støjkonsekvenszoner omkring statsveje.

Figur 3: Oversigtskort. Støjkonsekvenszoner omkring jernbaner.

Figur 4: Oversigtskort - Nyborg by. Støjkonsekvenszoner omkring jernbaner.

Figur 5: Oversigtskort. Teoretiske støjkonsekvenszoner omkring kommuneveje.

Forhold til anden planlægning

Støjgrænseværdier

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Miljøstyrelsen fastsætter de vejledende grænseværdier. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening.

De vejledende grænseværdier fremgår af tabellerne herunder, der stammer fra Miljøstyrelsen.

Tabel 1: Grænseværdier for støj fra vejtrafikken. Kilde: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje".

Tabel 2: Grænseværdier for støj fra forbipasserende tog. Kilde: Tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner"

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 fastsætter både retningslinjer og lokalplanrammer for planlægning ift. støj fra både virksomheder, trafik, mm. Bestemmelserne tager udgangspunkt i de ovenfor beskrevne grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Hovedformålet med kommuneplanens bestemmelser er at sikre, at der ikke opstår konflikter mellem støjende funktioner og støjfølsomme anvendelser, herunder især boliger og rekreative arealer. Dette formål er også formuleret eksplicit i planlovens bestemmelser vedr. lokalplanlægning ved § 15A, der fastlægger at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Dette tillæg ændrer ikke på mål, ordlyd af retningslinjer, hovedstruktur eller lokalplanrammer hvad angår Kommuneplan 2017's opslag om støj, men sikrer, at bestemmelsen finder anvendelse på de arealer, der af statslige myndigheder er kortlagt til at være støjbelastede.

Du kan tilgå Kommuneplan 2017's gældende opslag om støj her:

International naturbeskyttelse, herunder bilag IV arter

Denne plan ændrer afgræsningen af støjkonsekvenszonerne omkring de nationale trafikkorridorer igennem Nyborg Kommune. Ændringen sker for at sikre, at der ikke bygges nye støjfølsomme anvendelser på støjbelastede arealer. Planen giver ikke sig selv nye byggemuligheder, men ændrer alene kravene til lokalplanlægning for nyt byggeri indenfor de nyudpegede områder. Planen vurderes derfor heller ikke at kunne give anledning til en påvirkning af bilag IV arter.

Påvirkning af produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder er ikke defineret som støjfølsomme anvendelser. Dette tillægs ændring af støjkonsekvenszoner omkring de nationale trafikkorridorer kan derfor ikke få indvirkning på produktionsvirksomheders drifts- eller udviklingsmuligheder idet konsekvenszonerne ikke er relevante ved lokalplanlægning for disse typer af virksomheder.

Miljøvurdering af planen

Planen vil sikre, at der ikke udlægges støjfølsomme anvendelser på støjbelastede arealer. Dermed begrænses antallet af personer, der udsættes for helbredsskadelig støj, på langt sigt. Der er tale om en positiv påvirkning, men da kommuneplanen allerede indeholder afgrænsninger af konsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur vurderes ændringen, i form af den opdaterede kortlægning, ikke at være så væsentlig, at der kræves en miljøvurdering. Planen vurderes altså ikke at være omfattet af § 8 stk. 1 eller § 8 stk. 2 i miljøvurderingsloven.

Miljømyndigheden i Nyborg Kommune, Banedanmark og Vejdirektoratet har været hørt som berørte myndigheder ifm. screeningsafgørelsen. De berørte myndigheder har ikke haft bemærkninger til afgørelsen.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planen kan påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning herunder. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, der sker ved offentliggørelsen af denne plan 16. oktober 2018.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Denne plan er udarbejdet i medfør af planloven (LBK nr 287 af 16/04/2018).

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.