Kulturarv og bevaring

Kommuneplan 2017 opstiller mål og retningslinjer for beskyttelse og bevarelse af kulturarven i Nyborg Kommune og omfatter fortidsminder, bygninger, kulturmiljøer og fredninger.
Kulturarven omfatter alle de fysiske levn af gårsdagens samfund i landskabet eller under jordoverfladen. Det vil sige stort set alt, hvad mennesket har efterladt sig af bebyggelse, anlæg og andre menneskeskabte spor i landskabet. Kommuneplanen beskæftiger sig med den del af kulturarven, som vi ønsker at bevare og anvende som ressource i kommunens udvikling.

Eksempler på kulturarven er bopladser, gravhøje, gamle agersystemer, landsbystrukturer, udskiftningsmønstre, hegn og skel, herregårdsmiljøer, kirker og deres omgivelser, husmandskolonier, engvandingssystemer, kystkulturmiljøer, stationsbymiljøer, enkeltbygninger bygningsmaterialer, pladser og gadeforløb, voldanlæg, andre fysiske strukturer samt sigtelinjer og åbne arealer mv.

Alle steder i by og på land fortæller bygninger, anlæg og fysiske spor om vores foretagsomhed. Det afgørende og meningsfulde bliver at udpege det bevaringsmæssigt mest interessante, og det er afgørende at afgrænsning og udpegning rummer en fortælling, der har værdi for mange mennesker i nutiden og kommende generationer.

Planlægning i forhold til kulturarven handler ikke kun om at bevare, begrænse og beskytte, men i lige så høj grad om at indtænke disse som en lokal ressource, der kan forædles og formidles i forhold til bosætning, turisme og erhvervspolitik. De velbevarede og hyggelige landsby- og bymiljøer, slotte og herregårde, kirker og de mange oldtidsminder, samt gadeforløb, pladser og bygningsværker i byerne, er alt sammen med til at skabe de rigtige rammer for oplevelser i kommunen.

En del af vores kulturarv er underlagt egentlige fredninger, fordi de f.eks. vurderes at have en helt særlig kulturhistorisk bevaringsværdi. Fredninger kan også have andre formål, som f.eks. bevaring af særlige landskaber eller bevaring af særlige naturværdier. Sammenfattende er fredninger uanset formålet med til at bevare nogle særligt betydningsfulde elementer.

Retningslinjer for kulturarv og bevaring findes under Kulturmiljøer og fortidsminder og Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner.