By og land

Nyborg Kommunes bysamfund er vigtige elementer i den samlede udvikling. Hovedparten af befolkningen, byggeriet, arbejdspladserne samt den private og offentlige service ligger i byerne, som kun udgør en lille del af kommunens samlede areal.

Kommuneplan 2017 rummer mål og retningslinjer for, hvilken rolle, de enkelte bysamfund spiller i den samlede udvikling, hvordan og hvor meget de enkelte byer skal udvikles, samt spilleregler for, hvordan udviklingen af byernes mange aktiviteter kan ske så vidt muligt uden konflikter og med stor vægt på miljømæssige og æstetiske principper.

Bymønster

Bymønstret angiver den sammenhæng, der er imellem kommunens forskellige små og større bysamfund. Det giver samtidig nogle retningslinjer for, hvor meget - og hvordan - de enkelte byer skal udvikle sig.

Nyborg by er hovedbyen, og Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre. Aunslev/Hjulby, Skellerup, Langtved, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested, Frørup, Svindinge og Tårup er landsbyer med mulighed for byvækst. I de mindre landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, skal der ligeledes være mulighed for opførelse af enkelte boliger som "huludfyldning" inden for landsbyafgrænsningen, hvor det kan indpasses i landsbyen.

Se mere om bymønstret her.

De enkelte byer

Nyborg Kommune rummer 15 bysamfund med ca. 200 indbyggere og mere. Heraf er hovedbyen Nyborg langt den største med 17.415 indbyggere, ca. dobbelt så meget som de andre byer tilsammen. Befolkningstallene i de enkelte byer fremgår af tabellen herunder.

Befolkningstallet er i perioden 2009-2017 steget i Ørbæk, og Ullerslev har stort set fastholdt sit indbyggertal med en mindre stigning siden sidste kommuneplanrevision. Det samlede indbyggertal i kommunens 9 byvækstlandsbyer har stort set kunnet fastholdes i perioden.

  2009 2013 2017
Nyborg 16.682 16.428 17.415
Ullerslev 2.752 2.721 2.739
Ørbæk 1.500 1.524 1.553
Aunslev 831 836 791
Refsvindinge 629 623 608
Herrested/Måre 580 585 574
Frørup 443 430 457
Vindinge/Rosilde 397 398 409
Skellerup 379 356 347
Tårup 288 282 272
Tårup 304 304 306
Ellinge 277 265 255
Langtved 209 198 185
Kogsbølle 201 192 188
Langå 186 177 177

 

Kommuneplan 2017 lægger op til, at Nyborg fortsat skal være hovedbyen med en stor del af den forventede vækst i antallet af boliger, indbyggere og arbejdspladser. Men der lægges også vægt på en decentral udvikling med mulighed for byvækst i en række andre bysamfund. Det gælder især Ullerslev og Ørbæk, men også en række af de større landsbyer med et vist udbud af offentlig og/eller privat service.

I menuen til venstre kan du få mere detaljerede oplysninger ved at klikke på de landsbyer, der er udlagt som byvækstlandsbyer i byzone .

De mindre landsbyer og det åbne land

Det vil også stadig være muligt at opføre enkeltstående boliger i de øvrige landsbyer inden for de viste landsbyafgrænsninger. Disse afgrænsninger fremgår af kommuneplanens rammedel.

I det åbne land kan byggeri kun i særlige tilfælde finde sted, med mindre det knytter sig til jordbrugserhvervene eller til andre planlagte aktiviteter, f.eks. inden for ferie og fritid.

Se mere om byggeri i det åbne land her.

Se mere om arealudlæg og planlagt udbygning i alle bysamfundene her.