Højlager ved Danrice i Ørbæk

Baggrund og formål

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for at muliggøre opførelsen af et højlager på op til 30 meter i højden i tilknytning til produktionsvirksomheden Danrice A/S ud fra et ønske om at understøtte erhvervsvirksomheden i Ørbæks største erhvervsområde.

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (lovbek. nr. 50 af 19. januar 2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed i perioden 30. januar til 27. februar 2018. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. Der er ikke indkommet nogle ideer eller forslag i forbindelse med offentlighedsperioden.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af ét højlager på op til 30 meters højde inden for rammeområde 3.E.4 - Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk.

Forhold til anden planlægning

Landskaber
Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som en del af et område med særlige geologiske interesser samt som en del af et større sammenhængende landskabsområde.

De særlige geologiske interesseområder må ikke forringes ved sløring eller ødelæggelse af gravning eller ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg, skovrejsning m.v.

De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende.

Lokalplanområdet ligger i den yderste østlige del af landskabsområdet ”Højby-Ørbæk moræneflade” der her afgrænses af Kastel å tunneldal og Ørbæk tunneldal. Området vurderes her ikke at rumme særlige visuelle oplevelsesmuligheder, eller særlige karakteristiske eller geologiske landskabstræk.

Lokalplanen muliggør nyt byggeri i form af et højlager på op til 30 meter, der vil virke markant i landskabet og i forhold til omkringliggende byggeri alene på grund af sin højde.

Lokalplanen sikrer derfor at højlagerets visuelle påvirkning afbødes gennem materialevalg og afbødende beplantning.

Påvirkning af produktionsvirksomheder
Lokalplanområdet er en del af produktionsvirksomheden Danrice A/S’ ejendom og der er flere andre produktionsvirksomheder indenfor 500 meter fra lokalplanområdet.

Lokalplanen understøtter drifts- og udviklingsmulighederne for produktionsvirksomheden Danrice A/S ved at muliggøre opførelsen af et højlager i tilknytning til produktionsfaciliteterne på ejendommen.

Anvendelsen til erhvervsformål indenfor miljøklasse 2-4, herunder lagerformål vil ikke have en negativ indvirkning på hverken Danrice A/S eller de omkringliggende produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.

Risikovurdering
Danrice A/S (indenfor lokalplanområdet) og nabovirksomheden Orskov Foods A/S (udenfor lokalplanområdet) er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af deres ammoniakoplag på 5-50 tons og deres nærhed til beskyttede boliger.

Lokalplanen skal redegøre for konsekvenser for udvikling af områder berørt af sikkerhedsafstande eller skadesafstande fra virksomheder omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Da ammoniakoplaget på virksomheden ikke øges ifm. det planlagte højlager (højlageret vil blive kølet med CO2) vurderer risikomyndighederne ikke, at risikoen for ulykker og påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed øges. Der forventes derfor ikke en væsentlig negativ påvirkning.

Høring af risikomyndigheder
Af bekendtgørelse nr 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder § 3 fremgår det, at planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Risikomyndighederne for Danrice A/S og Orskov Foods A/S er Nyborg Kommune, Beredskab Fyn og Fyns Politi.

Risikomyndighederne har været hørt om plangrundlaget i perioden 6. april - 3. maj 2018. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse med høringen af risikomyndighederne.

International naturbeskyttelse, bilag IV arter
Der er ikke konstateret tilstedeværelse af truede eller beskyttede arter indenfor lokalplanområdet. I forbindelse lokalplanlægning for området i 2015 er der foretaget en vurdering af risikoen for at påvirke bilag IV arter. Det er her vurderet at planen ikke giver risiko for at kunne få konsekvenser for sådanne arter. Der vurderes ikke at være ændrede vilkår, der giver anledning til ændring af denne vurdering.

Miljøvurdering af planen

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes. Såfremt planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan skal planen imidlertid screenes, for at afgøre, hvorvidt planen kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Hvis planen ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger skal planen ikke miljøvurderes.

Lokalplanen inkl. kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da de er planer indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse og da de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Der skal derfor foretages en miljøvurdering af planerne efter miljøvurderingslovens forskrifter.

Miljørapporten er vedlagt som bilag bagerst i planen.

Miljørapporten har været annonceret sammen med denne plan.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

3.E.4 - Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

3.E.4 - Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk