Grøn omstilling / Bæredygtighed

Bæredygtigheds-temaet vil i de kommende år få en stadig større betydning. Omstilling til mere bæredygtighed - grøn omstilling - har to vinkler. For det første skal energiforbrug og udledning af drivhusgasser (f.eks. CO2) reduceres væsentligt. For det andet skal planlægningen tage højde for de forventede virkninger af en øget global opvarmning. Med omstilling til mere bæredygtighed og grøn omstilling samt indsatsen for klimatilpasning, er kommunen kommet godt i gang med en strategisk og målrettet indsats på klimaområdet. Indsatsen for klimatilpasning kan læses her.

 1. Energiforbruget og udledningen af drivhusgasser (f.eks. CO2) i Nyborg Kommune skal reduceres væsentligt. Det betyder, at væsentlige beslutninger, der berører kommunens sundhedsmæssige, miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold skal koordineres ud fra bæredygtige principper.
 2. Ny og eksisterende bygningsmasse skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO2-neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant.
 3. Der skal udarbejdes målsætninger og planer for reduktion af CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunens egne biler.
 4. Flere arealer skal udlægges til skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO2.
 5. Methan-udslippet fra landbruget skal reduceres ved at anvende husdyrgødning i biogasanlæg.
 1. I forbindelse med planlægning og administration i Nyborg Kommune skal mulighederne for anvendelse af vedvarende energi fremmes mest muligt.
 2. Planlægningen for områder til veje og parkeringspladser skal tilgodese muligheden for, at der på et tidspunkt kan etableres ladestationer for el-biler

Kommunen skal iværksætte forebyggende aktiviteter, der kan mindske udledningen af CO2. Det kan f.eks. dreje sig om begrænsning af energiforbruget i bygninger eller binding af CO2 i skovområder.

Reduktion af CO2-udslippet - klimaforebyggelse

Udbygningen med vedvarende energi er et vigtigt redskab ved reduktion af udledning af drivhusgasser, f.eks. CO2. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved hjælp af vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biomasse samt med overskudsvarme fra virksomheder.

Kommuneplanen fastlægger bymønstret i kommunen, herunder hvilke byer der kan vokse. Kommuneplanen fastlægger bl.a. placeringen, anvendelsen og afgrænsningen af nye byområder, samt kommunens infrastruktur. Med andre ord er kommuneplanen afgørende for, hvordan kommunen kommer til at fungere i fremtiden i forhold til f.eks. trafik, bosætning, erhvervsudfoldelse og fritidsaktiviteter. Derfor er kommuneplanen også et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet.

Nyborg Kommune ønsker at prioritere en øget indsats for at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet højt i de kommende år.

Nyborg Kommune vil i arbejdet med klima og bæredygtighed anvende konkrete løsninger til reducering af CO2-udslippet, herunder nedbringe energiforbruget i kommunale ejendomme. Det kan bl.a. ske ved at igangsætte energirenovering af de kommunale ejendomme og ved implementering af ny energirelateret teknologi i bygningerne. Ny og eksisterende bygningsmasse i kommunen skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO2-neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant. Gennem formidling i samarbejde med energiselskaber og håndværksbranchen, vil kommunen tilskynde boligejere og virksomheder til at nedbringe energiforbruget og etablere vedvarende energiløsninger.

Kommunen vil arbejde for, at flere arealer udlægges til skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO2. Der ønskes derfor udpeget områder, der er velegnet til skovrejsning. Se afsnittet om Skovrejsning her.

Nyborg Kommune vil desuden vurdere muligheden for at udskifte dele af - eller hele - den kommunale vognpark med el-biler, hybrid-biler og gas-biler for at reducere CO2-udslippet. De seneste år er der sket en stor udvikling af el-biler, som er blevet modne til anvendelse i en kommunes vognpark. Det er derfor ikke mere teknologien, som er en hindring for anvendelse af el-biler i kommunen.

Fremme af vedvarende energi

Erstatning af fossile brændsler med vedvarende energi er et vigtigt redskab for reduktion af udledning af drivhusgasser, f.eks. CO2-udledningen. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved anvendelse af vindmøller, solenergi (solceller eller solvarme), store og små varmepumper, biomasse (fjernvarme og kraftvarme) samt overskudsvarme fra virksomheder.

Kommunen vil derfor fremme etableringen af miljørigtige energianlæg til forsyning af nye og eksisterende fjernvarmeområder samt ved renovering af energianlæg på kommunens institutioner.

I kommunen udnyttes allerede en stor del af virksomheders overskudsvarme til produktion af fjernvarme. Der er potentiale for at øge produktionen af fjernvarme fra overskudsvarme, hvilket dog forudsætter en ændring af besskatningsregler.

I kommunen er der endvidere et betydeligt potentiale for udnyttelse af biomasseaffald fra landbruget, fra industrien (f.eks. levnedsmiddelvirksomheder og storkøkkener) og fra husholdningen (grønt affald) i biogasanlæg.

Kommunen er i færd med at kortlægge potentialet for biomasseaffaldet i samarbejde med nabokommunerne, samt at finde de mest egnede placeringer for biogasanlæggene. Der ønskes i den forbindelse etableret et biogasanlæg i erhvervsområdet i Ørbæk. Anlægget er lokalplanlagt. Undersøgelsen kan evt. vise, at det er hensigtsmæssigt at placere øvrige biogasanlæg i nabokommunerne, og at Nyborg Kommune leverer biomasseaffald til anlægget.

Strategisk energiplan

I 2013 igangsatte 9 fynske kommuner, de store fynske energiselskaber, fynske landbrugsorganisationer, Udvikling Fyn og Syddansk Universitet et samarbejde om en fælles fynsk energiplanlægning med støtte fra Energistyrelsen. Samarbejdet omhandler, hvordan de kommende årtiers omstilling væk fra et samfund baseret på fossil energi og over til vedvarende energikilder frem mod år 2050, bedst kan gennemføres i en fynsk sammenhæng.

2 års samarbejde mellem de nævnte aktører, resulterede i en rammeplan (Energiplan Fyn). Rammeplanen sammenfatter ud fra en række baggrundsrapporter og notater de væsentligste konklusioner om

 • Hvordan fremtidens vedvarende energisystem kan og formentlig vil blive skruet sammen i hovedtræk.
 • Hvordan det fynske energisystem bedst indrettes med afsæt i særlige fynske muligheder.
 • Hvordan der bedst ageres på både det korte og det længere sigt, herunder anbefalinger til handlinger de kommende år, der er robuste og kan fremme den ønskede udvikling og minimere risikoen for fejlinvesteringer.
 • De centrale politiske spørgsmål, der lokalt, regionalt og med national adresse skal arbejdes med for effektivt at fremme en sammenhængende målrettet omstilling af energisektoren.

Rammeplanen kan ses via link i linkboksen.

Nyborg Kommune har store forventninger til energiplanen. Bl.a. forventes et udvidet samarbejde med nabokommuner om etablering af transmissionsledninger for fjernvarme, som følge af at Nyborg Kommune har potentiale til at være storproducent af fjernvarme. Der kan f.eks. med store varmepumper hentes betydelige mængder energi ud af vandet i Storebælt, som har en stor vandgennemstrømning.

Eksterne links

Energiplan Fyn