Fremkommelighed

Fremkommelighed handler om, at trafikken på det kommunale vejnet kan glide nogenlunde uhindret. Det handler derfor om vejsystemets kapacitet og udformning. Til det formål opdeles det kommunale vejnet i trafikveje - til afvikling af trafikken mellem byerne, bydele, boligområder og erhvervsområder - samt lokalveje - til afvikling af den lokale trafik.

Kommuneplanen skal medvirke til at sikre den bedst mulige fremkommelighed på Nyborg Kommunes vejnet. I planperioden indebærer det bl.a. at de trafikale effekter af det restaurerede og udvidede Nyborg Slot løbende vurderes ift. fremkommeligheden på centrale vejstrækninger i Nyborg by.

 1. Nyborg Kommunes vejnet skal sikres og udbygges med henblik på at sikre fremkommeligheden mellem byerne i bymønstret og internt i de enkelte byer.
 2. Det skal i forbindelse med restaureringen og nybygningen ved Nyborg Slot sikres at den forventede trafikstigning, som følge af den forventede stigning i antallet af besøgende, kan håndteres trafikalt.
 3. Fremkommeligheden på trafikvejene skal prioriteres højt med en hurtig afvikling via brede veje med cykelstier og med få krydsninger.
 4. Det sikres at byudviklingen sker, så der så vidt muligt ikke skal etableres nye vejtilslutninger til de overordnede veje, og således der ikke opstår problemer på de overordnede veje.
 5. Tung trafik til erhvervs- og industriområder skal sikres god fremkommelighed med passende hensyn til den øvrige trafik.
 6. På lokalveje med få gennemkørende bilister skal der sikres en lav hastighed.
 7. På det overordnede vejnet tilstræbes en afstand på min. 1-2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger i det åbne land, og en afstand på min. 500m mellem vejtilslutninger på mindre veje og gennem byområder.
 8. På dele af de overordnede veje er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke vil kunne opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af eksisterende adgange.
 9. Det tilstræbes generelt at begrænse antal af adgange til vejene og at begrænse bredden af disse således, at et enfamiliehus tillægges overkørsel i 4,0 m´s bredde, erhverv tillægges overkørsel i 7,0 m´s bredde og markoverkørsler anlægges i 7,0 m´s bredde.
 10. Der udlægges arealreservationer til omfartsveje som vist på kortet. Arealreservationerne skal gennemgås i planperioden med henblik på ophævelse af unødvendige udlæg. Undtaget herfor er reservationen til en forlægning af rute 8 (statsvej 704, Nyborg-Bøjden) udenom Ørbæk, da dette er en statsvej.
 11. Ved anlæg af nye veje vil Vejreglerne i videst muligt omfang blive fulgt (se link til vejreglerne i linkboksen).
Statisk kort

Trafikveje

Fremkommelighed på vejene prioriteres højest på trafikveje, der leder den regionale trafik. På trafikveje tilstræbes en hurtig afvikling via brede veje med god oversigt og få krydsende veje. Krydsninger af disse tilstræbes at forløbe via trafikreguleringer, rundkørsler samt trafiksikre krydsninger for de bløde trafikanter.

Mindre veje

På lokalveje i byområder tilstræbes lave hastigheder med få gennemkørende bilister. Det sker for at tilgodese de svage trafikanter. Ved skoler, institutioner samt områder, hvor der er mange børn og gangbesværede tilstræbes ekstra sikkerhed via løbende vurderinger om sænkelse af hastighed via bump, indsnævringer af kørebanen eller andre tiltag.

Tung trafik

Tung trafik skal primært køre på det overordnede vejnet, og ruter fra det overordnede vejnet til industri- og erhvervsområderne skal udbygges, så der ikke opstår konflikter mellem den tunge trafik og de øvrige trafikanter. Dette kan bl.a. sikres ved ombygning af kryds og anlæg af stier langs disse veje.

Det skal i videst muligt omfang undgås at få den tunge trafik ind gennem byerne, samt ud på de mindre kommuneveje.

Den tunge trafik vil såvidt muligt blive ledt gennem de mindst forurenings -og støjfølsomme områder. Ved nyanlæg tænkes der både funktion og miljø, så etableringen af vejsystemet sker så naturligt og skånsomt for miljøet som muligt.

Nyborg Kommune har klassificeret en del af det kommunale vejsystem, så det indgår i tungvognsvejnettet. Tungvognsvejnettet giver politiet mulighed for at tillade særligt tunge transporter på vejnettet uden forudgående tilladelse fra vejmyndigheden. Vejnettet kan ses via link i boksen til højre.

Kapacitet

Kapaciteten på det kommunale vejnet er med få undtagelser tilstrækkelig. I Nyborg by er der navnlig ved krydsene på Strandvejen mindre problemer med kødannelser og tilbagestuvning i forbindelse med myldretid og særlige arrangementer.

Som grundlag for trafikplanlægningen foretages der løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på vejnettet.

For Nyborg bymidte gælder, at selv om der er tale om relativt moderate trafiktal, er der tale om en væsentlig trafikbelastning, når den vurderes i forhold til vejnettets udformning og funktion.

Der arbejdes løbende med at forbedre de trafikale forhold. Ifm. den forventede stigning i antallet af besøgende til det restaurerede og udbyggede Nyborg Slot efter 2019 skal der f.eks. løbende ske en vurdering af, om de relevante vejstrækninger i Nyborg by kan håndtere den øgede trafikmængde.

Adgangsforhold

For overordnede veje, som skønnes af særlig betydning for den gennemgående færdsel, kan der efter reglerne i lov om offentlige veje træffes bestemmelse om, hvilke varige begrænsninger der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje og stier samt anlæg af nye overkørsler og overgange.

På vejstrækninger med adgangsbegrænsning har vejmyndigheden mulighed for også at regulere brugen af overkørslerne og derved sikre en større trafiksikkerhed. På vejstrækninger uden adgangsbegrænsning kan vejmyndigheden alene regulere antallet af overkørsler.

Større fremtidige vejprojekter og arealreservationer

I kommuneplanen indgår følgende vejprojekter og reservationer:

 • Afslutning af ringvejen med tilslutning til Skaboeshusevej i Nyborg by,
 • arealudlæg ved Aunslev, Skalkendrup, Bovense, og Herrested, samt
 • omfartsvej ved Ørbæk.