Nyborg i 2025 - Byrådets vision

Byrådets vision for Nyborg Kommune er et fremtidsbillede, der beskriver, hvordan byrådet ønsker, at Nyborg Kommune ser ud i 2025. Visionen er formuleret som om byrådet sidder i år 2025 og redegør for den udvikling kommunen har været igennem på det fysiske- og byplanmæssige område.

Nyborg Kommune - år 2025

Vi har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i landet. Det er sket på baggrund af en langsigtet og offensiv vækststrategi både lokalt og i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det er sket ved synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og offentlig-private samarbejder.

Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund. Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale, de kulturelle og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen.

Vi har været i stand til at tiltrække både unge, studerende, pendlere, børnefamilier og seniorer, og vi har fastholdt en stigning i indbyggertallet.

Vi har satset målrettet på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder af høj kvalitet. Vi har samtidig forbedret pendlermulighederne og fastholdt en stærk markedsføring af kommunen. Det har betydet, at den positive udvikling, vi har set på bosætningsområdet, er blevet efterfulgt af en tilsvarende positiv udvikling på erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet.

Fyn samarbejder

Det fynske samarbejde er løbende blevet stærkere og stærkere, da det har vist sig virkningsfuldt at tale med én stemme, når de store beslutninger skal træffes. Det nye OUH er blevet en større succes end forventet, og Nyborgs centrale beliggenhed har betydet, at vi er blevet et attraktivt bosætningssted for de mange nye beskæftigede på hospitalet og Syddansk Universitet.

Da det samtidigt er lykkedes de fynske kommuner at få realiseret det tredje spor på motorvejen over hele Fyn og samtidigt fået taksten på Storebælt nedsat betragteligt, er Nyborg Kommune blevet endnu mere interessant med en optimal placering mellem Odense og København.

Også hotel- og kursuserhvervet har nydt godt af disse forbedringer, og Nyborgs position som Danmarks foretrukne mødested er slået fast i brede kredse.

Nyborg Slot og by

Nyborg Slot blev i 2022 optaget på UNESCOS’ verdensarvsliste, og ombygningen af slottet til en international turistattraktion har gjort Nyborg kendt i både ind- og udland. Besøgstallet er mangedoblet, og succesen har haft en afsmittende effekt på aktiviteten i hele bykernen, der understreger og styrker Nyborgs naturlige rolle som hovedbyen på Østfyn.

Realiseringen af vinderprojektet for Nyborg Slot har vakt opsigt i arkitekturkredse i hele Europa, på grund af det dramatiske og vovede møde mellem nyt og gammelt.

Den spektakulære formidling af historien i det nye byggeri på Slotsholmen og de tilbagevendende events på Torvet har gjort Nyborg Slot og by til et sted for hele familien, som man må besøge.

Den ambitiøse Kulturarvsmasterplan har medvirket til, at Nyborgs historiske bykerne fremstår som et aktivt og levende bymiljø, der respekterer det historiske udgangspunkt og samtidigt er et attraktivt sted at bo og handle.

Nyborgs spændende historie som trafikalt knudepunkt i 1000 år er bredt formidlet og har gjort et besøg i Nyborg endnu mere interessant.

Udvikling af havnen

Den gennemgribende modernisering af Nyborg Marina har givet et yderligere løft til byen og kommunen. Aktiviteten og de rekreative oplevelser ved vandet har medvirket til, at havnen og byen nu fungerer som en sammenhængende helhed - et kvalitativt løft for kystturismen i hele det østfynske område.

De tidligere DSB færgelejearealer er nu fuldt udbyggede med spændende boligbebyggelser, der har tiltrukket både børnefamilier og seniorer.

Det nye havnemiljø i Tømmergraven og byparken syd for Whisky-destilleriet ved Sølystvej har skabt et varieret byliv for alle byens borgere og besøgende.

Områdets nærhed til stationen har vist sig som en afgørende kvalitet for mange bosættere. Hele området omkring stationen er blevet moderniseret med optimale forhold for det stigende antal pendlere, der ankommer i bil, bus, på cykel og gåben. Nyborg station er et centralt mødested for pendlere fra hele det øst-, syd- og midtfynske område, hvilket ligeledes har smittet af på omsætningen i detailhandelen.

Ullerslev og Ørbæk

Byrådet har arbejdet målrettet på, at Ullerslev og Ørbæk fortsat er de velfungerende mellembyer, som binder kommunen sammen.

Kommunen har i samarbejde med lokalbefolkningen udarbejdet langsigtede helhedsplaner der har sikret, at de nødvendige investeringer i byudvikling og bymiljø har medført, at byerne har oplevet en konstant fremgang i indbyggertallet, og både det private- og det kommunale serviceniveau har kunnet fastholdes og udvikles.

Der er skabt arbejdspladser i både Ullerslev og Ørbæk, heraf et stigende antal "grønne" arbejdspladser.

Landsbyerne

Folk er igen begyndt at bosætte sig i de mindre landsbyer og landområder.

Særligt børnefamilier finder det attraktivt at bo i landlige omgivelser i forhold til det stressede liv i storbyen.

Alle vore landsbyer har hele tiden været i en god forfatning, så vi havde gode forudsætninger for at tiltrække de nye bosættere, der har medvirket til at fastholde indbyggertallet i landsbyerne, og sikre at der ikke er forfaldne og skæmmende bygninger i landområdet.

Vi har skabt gode og tidssvarende kulturelle tilbud for alle borgerne i hele kommunen. Vi har løbende støttet og styrket de lokale ildsjæle og de forskellige små og store lokale arrangementer.

Også i landsbyerne og i det åbne land er det lykkedes at skabe en positiv erhvervsudvikling.

Det brede samarbejde på Fyn har medført, at vi nu står i en stærk position med hensyn til bl.a. produktion af fødevarer, og vores område er nu kendt vidt omkring for fødevarer af meget høj kvalitet.

Vi har sammen med de andre fynske kommuner arbejdet målrettet med en sammenhængende grøn friluftsstrategi, der har vist sig at være en vigtig brik i bosætningspolitikken.

Natur og klima

Det har spillet en væsentlig rolle for både bosætningen og turismen, at det er lykkedes at bevare og endda styrke vores store velbevarede natur- og kulturværdier og landskaber.

De rekreative muligheder i naturen og langs kysten er blevet udviklet på baggrund af en samlet planlægning, der har sikret kvalitative friluftsfaciliteter, der er udviklet med respekt for natur- og miljøinteresserne i området.

Vores klimatilpasningsplan har sikret, at de store klimatiske ændringer er blevet håndteret uden store skader for befolkningen og vores fælles værdier. Det er sket på en måde, der har forbedret kvaliteten af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder.

Eksterne links

Kommuneplanstrategi 2016