Aunslev/Hjulby

Aunslev/Hjulby ligger ved den gamle hovedvej ca. 5 km vest for Nyborg By, hvor vejen går fra mod Kerteminde. Landsbyen er delt i Aunslev Overby nord for landevejen, Aunslev Nederby syd for landevejen og Hjulby syd for landevejen. Ved Åløkkevej og Pilevadvej er der sket en større spredt byudvikling i 60'erne. Disse boligbebyggelser betragtes som en del af Aunslev/Hjulby.

I Aunslev er der forsamlingshus og en del mindre erhvervsvirksomheder. Skole, hal og idrætsfaciliteter er beliggende nord for byen midt imellem Aunslev og Skalkendrup, som et karakteristisk eksempel på den tidligere centralskole-tanke.

Aunslev Kirke er opført uden for byområdet og ligger for sig selv vest for landsbyen. Hjulby Kirke ligger i den sydlige del af Hjulby.

Mod Odensevej og i Aunslev Nederby ligger der en del lokale erhverv.

Aunslev/Hjulby er kommunens største landsbysamfund. Indbyggertallet har siden 2010 været vigende med et fald fra 840 til 790 indbyggere

Kommuneplan 2017 giver Aunslev/Hjulby mulighed for egentlig byvækst.

Udviklingsplanlægning for Aunslev/Hjulby

Aunslev/Hjulby indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Aunslev/Hjulby skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Aunslev/Hjulby - i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Udviklingen i Aunslev/Hjulby skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Aunslev/Hjulby skal ske inden for rammerne af de eksisterende lokalplaner ved Hylleager og Skovgyden, hvor der er en rummelighed på ca. 12 boliger. Nye byudviklingsområder i Aunslev-Hjulby fastlægges i forbindelse med udviklingsplanen for landsbyen.
  2. Der skal udarbejdes en lokalplan for hele landsbyen, der overfører det afgrænsede område fra landzone til byzone (ovennævnte lokalplaner er allerede beliggende i byzone).
  3. Der kan,·hvor det falder naturligt i landsbymiljøet,·gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som "huludfyldning" på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Områderne ved gadekæret og hjørnet Odensevej/Kertemindevej, hvor de to landeveje mødes, skal have særlig fokus i udviklings- og bevaringsplanen for Aunslev.
  6. Fremtidige erhverv skal placeres inden for eksisterende lokalplan vest for Aunslev Skole.
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Boligbyggeriet i Aunslev har været koncentreret om Bymosen og Hylleager, hvor der er opført en række traditionelle parcelhuse og dobbelthuse. Der er ikke de store muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen.

Enkelte steder vil byrummet dog kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø.

Aunslev/Hjulby er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved, Svindinge og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

Der er en rummelighed på 2-4 boliger i lokalplan nr. 129 ved Hylleager, og i lokalplan nr. 210 ved Skovgyden kan der opføres 10 boliger. Byudvikling på længere sigt fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Aunslev-Hjulby i samarbejde med lokalbefolkningen.

Nyudlæg til boliger er af begrænset størrelse, beliggende som huludfyldning i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland samt grundvandsdannende opland til Aunslev Vandværk. Det meste af arealet ved Hylleager er beliggende indenfor 300 meter beskyttelseszonen til indvindingsboringerne og tæt på BNBO til den ene boring.

Bevaringsværdige bygninger

I Aunslev/Hjulby er der mange huse og bygninger, der·er udpeget som bevaringsværdige. Bygningerne repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og fortæller dermed landsbyens historie. I Aunslev/Hjulby er det først og fremmest kirken og Aunslev Hospital, der ligger for sig selv vest for landsbyen, - samt længehuse i gadelinje og en række oprindelige tre- og firelængede gårde i tilknytning til landsbymiljøet.

Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi, herunder Aunslev/Hjulby. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bymiljø

Området ved gadekæret og hjørnearealet hvor Kertemindevej og Odensevej mødes, er centrale byrum, der savner karakter og rumlig og arkitektonisk form. Udviklings- og bevaringsplanen for Aunslev/Hjulby påregnes udarbejdet i planperioden, og der vil·i dette arbejde bl.a. kunne fokuseres på de nævnte byrums muligheder i samarbejde med landsbyens beboere.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Aunslev/Hjulby. Der er derfor lokalplanlagt et mindre erhvervsareal ved Kertemindevej - vest for Aunslev Skole. Erhvervsudlægget er i område med særlige drikkevandsinteresser.

Udviklingsplan

I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en udviklingsplan for byvækst-landsbyerne, herunder for Aunslev/Hjulby.

Udviklingsplanerne skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanerne skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere·og og andre interessenter i lokalområdet.