Befolknings- og boligudvikling

Kommuneplan 2017 er baseret på en forventning om omfanget af de kommende 12 års boligbyggeri. Under dette tema gøres der rede for, hvor mange boliger, der forventes opført i kommunen og for, hvordan befolkningstallet og alderssammensætningen forventes at ville udvikle sig i planperioden.

Byrådet har vedtaget en bosætningsstrategi, der fremhæver 4 styrkepositioner, der skal være fokus på i bestræbelserne for at tiltrække nye borgere til kommunen: 1. En levende kulturarv - "Danmarks Riges Hjerte". 2. Hele danmark inden for rækkevidde - job, uddannelse og erhverv. 3. Varieret boligudbud i naturskønne omgivelser. 4. Tryghed og fællesskab. Strategien kan ses via link i linkboksen.

Der skal ske en fortsat positiv udvikling i kommunens befolkningstal på baggrund af et varieret boligbyggeri. 

Der skal ske en fokuseret indsats rettet mod nuværende borgere og mulige tilflyttere, så kendskabet til Nyborgs styrker øges, så kommunen bliver interessant som tilflytningsmulighed.

Der skal derfor altid være et tilstrækkeligt udbud af bomuligheder og boligtyper både for nybyggere og folk der ønsker at bo til leje.

  1. Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges.
  2. Der skal sikres tilstrækkelige arealer, der kan imødekomme disse ønsker.
  3. Der skal udlægges arealer til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Nyborg og i lokalcentrene og de større landsbyer samt mulighed for et varieret etagebolig-byggeri på de bynære havnearealer i Nyborg.
  4. Af hensyn til arealressourcen skal der opføres min. 8-10 boliger pr. ha

Nyborg Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Kommunen har i 2016 været dén fynske kommune med den største procentvise stigning i indbyggertallet. En tendens der forventes at stige på grund af den positive omtale, som generelt har præget perioden siden sidste kommuneplanrevision. En positiv udvikling med en stor og varieret bosætning, der har trukket mange nye indbyggere og arbejdskraft til kommunen.

Nyborg Kommune er i perioden 2013-2017 vokset med ca. 550 personer. Stigningen i indbyggertallet er sket på baggrund af et varieret boligbyggeri i denne periode, bl.a. i området ved Jagtenborg. Der er således opført ca. 300 boliger i perioden 2013-2017, svarende til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 75 boliger.

Den gennemsnitlige aldersfordeling afviger fortsat en smule fra landsgennemsnittet. Aldersfordelingen i kommunen er præget af relativt mange ældre indbyggere i forhold til landsgennemsnittet,

Befolkningsprognose 2018-2029

Prognosen viser en forventet vækst i befolkningstallet for perioden 2018-2029 på ca. 1.200. Der forventes forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper, da der forventes færre personer i den erhvervsaktive alder og en stigende ældrebefolkning. Antal børn og unge er stort set uændret, men dækker over flere børn op til 5 år, mens børn og unge i skolealderen forventes at falde.

Hovedtallene for de kommende 4 år forventes at se således ud:

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 31.886 pr. 1. januar 2016 til 32.365 pr. 1. januar 2020 svarende til en vækst på 479 personer i perioden.

Boligbyggeprogram

Befolkningsprognose 2018 er udarbejdet på baggrund af et boligbyggeprogram med et gennemsnitligt årligt byggeri på ca. 100 boliger i hele kommunen. Det er lidt højere end de foregående års byggeri. Årsagen har været den markante opbremsning i boligbyggeriet på landsplan, som følge af den globale økonomiske krise efter 2008. Det forventes, at afmatningen i boligbyggeriet nu afløses af en periode med vækst. Dette har vist sig med nye boligprojekter på bl.a. de bynære havnearealer, hvor også pensionskasser nu finder det interessant at investere i nyt byggeri i Nyborg.

Det gennemsnitlige årlige boligbyggeri forudsættes fordelt med ca. 75 % i Nyborg, 10 % i Ullerslev, 10 %i Ørbæk samt 5 % i landsbyerne, hvilket skønnes at være realistisk set i relation til den generelle udvikling og Byrådets ønske om at sætte særlig fokus på udviklingen i Nyborg by. Boligbyggeriet forudsættes fordelt med ca. 40 % åben-lav og 10% tæt lav samt ca. 50% etageboliger, der primært forventes opført på de bynære havnearealer i Nyborg.

Se en detaljeret oversigt over rummelighed og forventet boligbyggeri samt nye arealudlæg i alle byerne. Oversigten kan ses i nedenstående panel om "Rummelighed og byudvikling".

Tabellen viser kommuneplanens rummelighed til byudvikling og en opgørelse af det forventede boligbyggeri i planperioden 2017-2029, jf. vurderinger af befolknings-og boligudviklingen i planperioden.

Perspektivarealer, der i planperioden skal inddrages til boligbebyggelse, er vist med rødt.

Tabellen viser også den arealmæssige restrummelighed til erhvervsformål i de rammelagte erhvervsområder.

    Rummelighed boliger Rummelighed areal Forventet boligbyggeri
i planperioden
Nyborg Åben-lav og tæt-lav:     550
  "Jagtenborg" (lokalplanlagt) 70 7 ha  
  "Telegrafvej" 250 25 ha  
  Syd for Hjulby Sø (perspektivareal) 250 25 ha  
  Fynsvej Vest (perspektivareal) 100 10 ha  
  Etageboliger:     450
  Bynære havnearealer 450 8 ha  
         
  Erhvervsområder   50 ha  
         
Ullerslev Åben-lav og tæt-lav:     100
  Øst for Kertemindevej 150 15 ha  
  Vest for Kertemindevej 150 13 ha  
         
  Erhvervsområder   6 ha  
         
Ørbæk Åben-lav og tæt-lav:     100
  Mejerivænget / Spurvevej (lokalplanlagt) 20 2 ha  
  Ørbæk Øst (perspektivareal) 80 8 ha  
         
  Erhvervsområder   9 ha   
  Erhvervsområde (perspektivareal)   10 ha   
         
Landsbyer Åben-lav:     100
  Aunslev (lokalplanlagt) 20 2 ha  
  Refsvindinge (lokalplanlagt) 50 5 ha  
  Herrested (lokalplanlagt) 30 3 ha  
  Vindinge (lokalplanlagt) 30 3 ha  
  Frørup 20 2 ha  
  Skellerup (lokalplanlagt) 20 2 ha  
  Tårup (lokalplanlagt) 40 4 ha  
  Ellinge (lokalplanlagt) 20 2 ha  
  Langtved 30 3 ha  
  Svindinge (lokalplanlagt) 10 1 ha  
  Langå (lokalplanlagt) 10 1 ha  
         
I alt   1.800 / 430 163 / 53 ha 1.300