1.C.2 - Nyborg, bykernen - gågadecentrum

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, bykernen - gågadecentrum

 • Plannummer

  1.C.2

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8. Bruttobutiksarealet må være max 1.500 m2 for dagligvarebutikker og max 1.500 m2 for udvalgsvarebutikker. Bebyggelse som huludfyldning langs Dronningensvej mellem Adelgade og Korsgade, samt på hjørneejendommen Adelgade/Dronningensvej kan etableres i op til 15 meters højde og i op til 5 etager.

 • Opholdsarealer

  Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne. På grund af områdets bevaringsværdige bebyggelse og de trafikale forhold kan der ikke indrettes store butikker.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget