• Kommuneplan 17

Velkommen til Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder Byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i perioden 2017-2029

 

Kommuneplanen er et vigtigt element i bestræbelserne på at fastholde den gode udvikling i Nyborg Kommune med attraktive bymiljøer og boligområder, mangfoldige erhvervsmuligheder og rekreative oplevelser. Kommuneplanen sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen - også når vi ser mange år frem i tiden.

Planen beskriver kommunens overordnede struktur i forhold til byudvikling, bolig- og erhvervsområder, trafik, udviklingen i landsbyerne og det åbne land, osv. Den indeholder også mere detaljerede rammer, som skal følges, når der udarbejdes lokalplaner for kommunens forskellige områder.

I menuen øverst kan du klikke dig ind på kommuneplanens forskellige elementer.

I kommuneplanens mange opslag kan du se de forskellige emner, der berøres, og hvilke retningslinjer Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig efter med fokus på den fysiske planlægning

Vision

Det vi vil...

Byrådets vision for Nyborg Kommune er et fremtidsbillede, der beskriver, hvordan byrådet ønsker, at Nyborg Kommune ser ud i 2025. Visionen er formuleret som om byrådet sidder i år 2025 og redegør for den udvikling kommunen har været igennem på det fysiske - og byplanmæssige område.

Nyborg Kommune - år 2025

Vi har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i landet. Det er sket på baggrund af en langsigtet og offensiv vækststrategi både lokalt og i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det er sket ved synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og offentlig-private samarbejder.

Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund. Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale - de kulturelle - og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen. 

 

MERE OM VISION

Der udlægges ikke nye arealer i forhold til Kommuneplan 2013. Der er derfor tale om en mindre revision, der primært opdaterer materialet i forhold til igangværende og nye initiativer.

Sideløbende med revisionen af kommuneplanen er der blevet vedtaget en modernisering af planloven, som kan medføre væsentlige justeringer/ændringer af kommuneplanens struktur og retningslinjer. Dette vil blive håndteret med den nødvendige planlægning og vedtagelse af kommuneplantillæg.

Ændringer med Kommuneplan 2017

De væsentligste ændringer i Kommuneplan 2017 er:

1.  De overordnede strategiske mål i den fælles fynske infrastrukturplan indarbejdes i kommuneplanen. Konsekvenserne af infrastrukturplanen, herunder de kommunale forpligtelser i forhold til prioritering mv., indskrives i nyt tema/opslag, hvor det fælles fynske mobilitetskort indarbejdes. I øvrige opslag, hvor infrastrukturplanen har relevans, nævnes dette. 

Se bl.a. opslaget Fælles Fynsk Infrastrukturstrategi 2017-35.

2. Relevante afsnit udbygges med overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning i forhold til  kulturarvssatningen ”Nyborg - Danmarks Riges Hjerte” og den kommende Kulturarvsmasterplan.

Se bl.a. opslagene Nyborg Slot og byKulturarvsmasterplan for Nyborg og Kulturarv og bevaring.

3. Den moderniserede planlov åbner nye muligheder i forhold til detailhandelsplanlægningen, bl.a. gives der mulighed for udlæg af såkaldte "aflastningscentre" uden for bymidten. Detailhandelsbestemmelserne er ikke ændret i Kommuneplan 2017, men der lægges op til, at der skal gennemføres en efterfølgende planproces på baggrund af en ny detailhandelsanalyse med henblik på at træffe beslutning om den fremtidige detailhandelsstruktur i kommunen. Dette vil ske på baggrund af et kommuneplantillæg.

Se bl.a. opslagene Detailhandel og Detailhandel i Nyborg by.

4. Arealudlæg af rammeområde til golfbane ved Kongshøj udtages af kommuneplanen, jf. statens påbud til kommunerne om at ophæve ikke relevante arealudlæg til ferie- og fritidsformål i kystzonen. Der har i mere end 10 år ikke været konkret interesse i at udnytte muligheden. Derfor udtages arealet, som en del af statslige planlægning, med henblik på en kvalitetsforbedring af de turistmæssige og rekreative tilbud i kystzonen.

5. Krav til grundvandsbeskyttelsen efter statens nye bekendtgørelse for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er indført som retningslinjer i de relevante temaopslag for Nyborg, Ullerslev, Ørbæk, landsbyerne og det åbne land samt i grundvandsafsnittene og de tilhørende rammer. Der er alene tale om konsekvensrettelser på baggrund af en opdateret kortlægning og ny bekendtgørelse.

6. Opslagene om Ullerslev og Ørbæk er blevet opdateret med flere mindre ændringer som naturlig følge af arbejdet med helhedsplaner i de to centerbyer.

Se bl.a. opslagene Ullerslev og Ørbæk.

7. Landsbyen Svindinge er opgraderet i kommunens bymønster som en af de 9 større landsbyer, hvor der er planlagt for en egentlig vækst.

8. Afsnittet om naturbeskyttelse er blevet tilrettet som følge af den nyligt vedtagne kommunale naturpolitik. Det er derudover tilføjet, at der i den kommende periode vil ske et koordineret arbejde med udarbejdelse af "Grønt Danmarkskort", jf. bestemmelser i den moderniserede planlov.

Se bl.a. opslaget Naturbeskyttelse.

9. Der er tilføjet et nyt opslag til kommuneplanen vedrørende kommunens "Smart city" initiativ. 

10. En retningslinje om fokus på fødevareklynger og cirkulær økonomiklynge indskrives i retningslinjerne for erhvervsområder i Ørbæk, for at sætte fokus på det igangværende arbejde med genbrug og grøn omstilling.

11. Kravet om at boliger ikke må etableres i stueetagen inden for centerområdet i Ørbæk udtages af planen, som konsekvens af den vigende udvalgsvarehandel i de mindre byer, og for at sikre en tilpasset og mere varieret anvendelse af bygningsmassen i hovedgaden, modvirke tomme butikker og sikre mest mulig aktivitet.

12. Der er vedtaget et kommuneplantillæg i Ørbæk, der muliggør udvidelse af Super Brugsen til op til 2.500 m2 butiksareal. I konsekvens heraf tilpasses mulighederne i Ullerslev og Ørbæk til samme niveau. Rammerne har hidtil været utidssvarende.

Se opslagene Ullerslev og Ørbæk.

13. Bebyggelsesprocenter i rammedelen er  tilrettet efter det nuværende bygningsreglement, så bebyggelsesprocenten i områder med åben-lav boligbebyggelse som udgangspunkt er 30. Der er foretaget en vurdering af, hvor dette ikke er hensigtsmæssigt i forhold til intentioner i lokalplaner og områdernes særlige karakter (f.eks. Jagtenborg, landsbyerne og området ved Østerøvej).

14. Mulighederne i rammeområde 1.B.41 ved Skaboeshusevej syd for Strandvænget ændres, så der også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Tidligere var der alene mulighed for åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25. Der er tale om et kommunalt areal, der vurderes at være hensigtsmæssig til en mindre tæt-lav bebyggelse. 

15. I Ullerslev er der udlagt arealer til boligbebyggelse på begge sider af Kertemindevej med så stor rummelighed, at der ikke forventes behov for yderligere areal i et langsigtet perspektiv. Derfor er de udpegede perspektiv-arealer syd for Flødstup Sø ikke længere vist i planen.

16. Afsnittet om byfornyelse udgår, da det i sin nuværende form ikke vurderes at være relevant. Hvis Byrådet vurderer, at der er behov for en mere strategisk tilgang til byfornyelse og byomdannelse, vil dette blive taget op som et nyt plantema på baggrund af den nødvendige planlægning.

17. Retningslinje om krav om lavenergihuse i opslaget "Grøn Omstilling" udgår, da der ikke længere er hjemmel hertil i planloven.

18. Der tilføjes en retningslinje til kolonihaveopslaget om, at kolonihaveområderne skal lokalplanlægges inden for planperioden.

19. Ramme 3.O.1 til offentlige formål i Ørbæk udvides til at omfatte ejendommen Sentvedvej 1 (Almas Hus/Hagemanns Hus). Dermed formindskes 3.BL.2 tilsvarende. Dette skyldes, at den fredede bygning ønskes anvendt til fælles offentlige formål.

20. Rammerne for Østerøvej og Sommerbyen (1.S.1 og 1.S.2) ændres, så undtagelserne for bebyggelse efter grundstørrelser udgår, da de ikke er anvendelige på områderne i praksis, da der er bedre byggemuligheder med den eksisterende lokalplan.

21. De særligt værdifulde landbrugsområder udpeges til områder til store husdyrbrug.

22. Der er tilføjet en ny ramme ”Provst Hjortsvej, ved epileptikerhjemmet", 1.B.45. Rammen fastlægger et anvendelsesskift fra offentlige formål til beboelse.

23. Parkeringskravene i den generelle ramme for parkering specificeres ift. konkrete anvendelser. Der tilføjes desuden et krav til cykelparkering.

24. Der er tilføjet en ny generel ramme for kommunens boligområder. Rammen regulerer dels minimumsgrundstørrelser for hhv. åben-lav og tæt-lav boligudstykninger. Dels forbyder den brugen af reflekterende tagmaterialer, dog med visse undtagelser.

Afgørelse om miljøvurdering af Kommuneplan 2017

Nyborg Kommune har vurderet at Kommuneplan 2017 ikke skal miljøvurderes. Se begrundelsen for afgørelsen her.