Skellerup

Skellerup ligger 5 km syd for Ullerslev med kirke, idrætsplads og forsamlingshus.

Afstanden til Nyborg er ca. 10 km. Ved anlæggelse af motorvejen over Fyn, blev Skellerup Byvej afbrudt syd for herregården Hindemae, og den gennemgående trafik blev ledt uden om landsbyen.

Landsbyen har de seneste år stabiliseret sig med et befolkningstal på ca. 350 indbyggere. Skellerup opleves som en aktiv og levedygtig landsby.

Boligbyggeriet i landsbyen er sket i nærheden af skolen, der blev nedlagt som folkeskole i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af en ny skolestruktur i kommunen. Skolen anvendes i dag som specialskole (Nyborg Heldagsskole).

Kommuneplan 2017 giver Skellerup mulighed for egentlig byvækst. Boligbyggeriet i Skellerup har de seneste år været koncentreret ved Hovmarken, og det fremtidige boligbyggeri skal placeres på et nyt areal syd for Hovmarken. Der er mulighed for byfortætning med indpasning af nye boliger i landsbyen syd for kirken ved Skellerup Byvej. Her vil byrummet kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø.

Udviklingsplanlægning for Skellerup

Skellerup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Skellerup skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Skellerup, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Udviklingen i Skellerup skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige byudvikling skal ske syd for Hovmarken, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i eksisterende lokalplan nr. 47.
  2. Byudvikling syd for Hovmarken skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  3. Der kan placeres nye boliger som "huludfyldning" ved Skellerup Byvej, som angivet på kortet i lokalplan nr. 47. Andre steder i Skellerup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Skellerup Byvej, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Skellerup.
  6. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Bymønster og fremtidige boligområder

Skellerup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges på et areal syd for Hovmarken inden for et lokalplanlagt område. Inden for området er der en rummelighed på ca. 20 boliger. Arealerne ved Hovmarken og Skellerup Byvej ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Bevaringsværdige bygninger

I Skellerup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie.

Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Skellerup, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gamle Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved den tidligere købmandsbutik og Skellerup Byvej er med til at give landsbyen karakter. Krydset ved den tidligere købmandbutik er et af de helt centrale byrum, som savner rumlig og arkitektonisk form og bedre trafikløsning.

Udviklingsplanen for Skellerup påregnes udarbejdet i planperioden, herunder med løsninger for det bevaringsværdige bymiljø ved Skellerup Byvej.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Udviklingsplan

I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en udviklingsplan for byvækst-landsbyerne, herunder for Skellerup.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.