30.S.6 - Sommerhusområde ved Kabinettet

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Kabinettet

 • Plannummer

  30.S.6

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. For storparceller gælder, at der kun må være én sommerbolig pr. lod. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.

 • Bebyggelsens omfang

  Uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan der altid opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Trafik

  Stiforbindelser til strand opretholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Sommerhusområdet må ikke udvides.

 • Særlige bestemmelser

  Afstandskrav til skel fastsættes efter Bygningsreglement 2018. For særligt smalle grunde ? defineret som værende under 18 meter på den korteste led ? skal der dog være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er min. 2,5 meter.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget