30.S.6 - Sommerhusområde ved Kabinettet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Sommerhusområde ved Kabinettet

 • Plannummer

  30.S.6

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Udover den af bebyggelsesprocenten muliggjorte bebyggelse, må der etableres én småbygning på op til 10 m2. For grunde under 433 m2 må der altid etableres op til 65 m2 bebyggelse og herudover op til 10 m2 småbygning til opbevaring. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Trafik

  Stiforbindelse til strand opretholdes.

 • Bemærkning til zonestatus

  Sommerhusområdet må ikke udvides.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 58

 • Særlige bestemmelser

  For al bebyggelse fastsættes et afstandskrav til skel mod vej på 5 m og et afstandskrav til skel mod nabo og sti på 2,5 m.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst