VVM

VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet)


For de konkrete anlæg og projekter, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages en vurdering af denne miljøpåvirkning ifølge bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-2010 , - se link i boksen til højre.

Anlæg og projekter omfattet af bekendtgørelsen fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Formålet med VVM er at sikre, at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. VVM-reglerne fastlægger en procedure, hvor virkningerne på miljøet fra et konkret anlæg eller projekt tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt.
VVM-reglerne indeholder et meget bredt miljøbegreb, som skal indgå i arbejdet med screening såvel som VVM-redegørelse.
Miljøbegrebet omfatter mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Placeringen af et konkret anlæg er, som det fremgår af miljøbegrebet, en vigtig faktor i VVM. Derfor stilles der i VVM-redegørelsen bl.a. krav om en beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og arealanvendelsesbehov samt en oversigt over alternative placeringer.

Som eksempler på anlæg og projekter fra bilag 1, der altid kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse, kan nævnes større kraftværker, spildevandsanlæg, højspændingsledninger, vindmøller, råstofgrave, vejanlæg, ferieanlæg og butikscentre. Eksempler på anlæg og projekter fra bilag 2, som kan være omfattet af VVM, er mindre varmeværker, anlæg til bortskaffelse af affald, veje og campingpladser. En konkret vurdering - udføres som en screening - af disse projekters og anlægs karakteristika, placering samt potentielle miljøpåvirkning, afgør om et anlæg eller projekt er omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg eller projekt, herunder eventuelle relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives. I planlægningsprocessen indgår en høringsfase, hvor alle kan komme med bemærkninger til projektet inden det vedtages endeligt.

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenser er belyst tilstrækkeligt. På baggrund af VVM-redegørelsen udarbejder kommunen et tillæg til kommuneplanen. Dette tillæg skal sammen med VVM-redegørelsen vedtages af byrådet og offentliggøres, inden projektet kan sættes igang.

Status

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013

 

Links

VVM-bekendtgørelsen