Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at integrere miljøhensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af planer. Det indebærer, at kommunen skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, hvis disse kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplan 2013 er omfattet af krav om miljøvurdering.

For Kommuneplan 2013 er det primært de dele, hvor der foretages indholdsmæssige eller geografiske ændringer, der miljøvurderes. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med kommuneplanen. - Du kan se miljøvurderingen af Kommuneplan 2013 ved at klikke på fanebladet til venstre.

Miljøvurdering generelt
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for at undgå konflikter ved planlægning af placeringen af særligt forurenende virksomheder og anlæg.
For at forebygge miljøkonflikter kan man med fordel gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af et projekt, en aktivitet eller en plan. Der foretages primært to forskellige typer af miljøvurderinger: Miljøvurdering af planer og programmer (MV) samt Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Det er lovbestemt, hvornår disse miljøvurderinger skal foretages.
Miljøvurderingen er et redskab til at afveje positive og negative miljømæssige påvirkninger allerede i planlægningsfasen. Herved får miljøhensyn og -konsekvenser mulighed for at indgå på lige fod med øvrige hensyn, når der træffes beslutninger.
Når der skal udpeges områder i kommunen til visse forurenende anlæg og aktiviteter, skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering af både området og anlægstypen. Dette er nødvendigt for at indpasse anlægget i landskabet, så denne placering medfører mindst mulig belastning af miljøet.
Visse store anlæg vil først og fremmest kunne belaste miljøet i form af støj, trafik og visuel fremtoning, men også via luftforurening, lugtgener og nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand.

Status

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013

 

Eksterne links

Lov om miljøvurdering af planer og programmer