Skoler og uddannelse

Skoler og uddannelse udgør en vigtig del af Nyborg Kommunes tilbud til borgerne. I Kommuneplan 2013 understreges det, at servicetilbuddene på dette område skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i kommunen.

Mål

Folkeskolerne og læring har allerhøjeste prioritet i Nyborg Kommune, og en mangfoldig og attraktiv folkeskole skal være et af de væsentligste aktiver i Nyborg Kommunes bosætnings- og udviklingsstrategi.

Byrådet vil arbejde for at tiltrække nye uddannelser til kommunen og udvikle nye samarbejder med andre udannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Folkeskolerne skal arbejde for til stadighed at skabe de bedst mulige betingelser for børn og unges uddannelse og for deres livsduelighed i et moderne samfund.

Folkeskolerne skal skabe de bedst mulige betingelser for den social mobilitet, altså at skabe gode chancer for alle uanset baggrund.

Børnene skal kunne færdes trygt til og fra skole.

Retningslinjer

Planlægning og udbygning af stinettet og den kollektive trafik skal målrettes mod at betjene boligområder og skoler, så der sikres gode og trygge skoleveje.
I forbindelse med den kommende byudvikling nord for Fynsvej i Nyborg skal der sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder på Danehofskolen.
I forbindelse med planlægning af de fremtidige byudviklingsområder i Ørbæk og i Ullerslev skal der etableres trafiksikre stiforbindelser til skolen.
Bæredygtighed og sundhed skal indtænkes i det daglige liv i kommunens skoler, hvor natur, miljø, resourcebevidsthed og motion indgår som væsentlige elementer.
Alle tiltag for børn- og unge skal ske i overensstemmelse med Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik.
Skolens fysiske rammer skal understøtte elevernes trivsel og læring, både ergonomisk, sundhedsmæssigt og æstetisk.
I folkeskolen skal helhed og sammenhæng vægtes højt i et forpligtende samarbejde mellem skole, SFO og forældre.

 

Redegørelse

Skolestrukturen bygger på fire folkeskoler (Danehofskolen, Vibeskolen, 4Kløverskolen og Birkhovedskolen) og to specialskoler (Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole) alle med SFO. Desuden er der 4 friskoler (Nyborg Friskole, Refsvindinge Friskole, Svindinge Friskole og Langtved Friskole) og 1 privatskole (Nyborg Private Realskole) i kommunen. Den kommunale 10. klasse er samlet i 10. Klassecenteret på Birkhovedskolen.

Folkeskolerne har en rationel størrelse, da klassestørrelserne i gennemsnit ligger på ca. 22 elever, og skolernes størrelse giver rum og mulighed for pædagogisk udvikling.
De to specialskoler har en betydelig rolle i dels at tilbyde specialtilbud til elever og dels at fungere som videncentre, der medvirker til at folkeskolerne kan mindske eksklusionen af elever fra folkeskolen til andre tilbud.

Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, der redegør for skolernes økonomiske og pædagogiske forhold. Efter behov iværksættes handleplaner.
Kommunen er hjemsted for en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig Nyborg Gymnasium, Nyborg-Kerteminde Handelsskole, VUC og Efterskolen ved Nyborg.
Uddannelse, viden og kreativitet er vigtige nøgler til fremtiden. Det generelle uddannelsesniveau i Nyborg Kommune ligger under landsgennemsnittet, og det er derfor afgørende at få hævet dette som en forudsætning for vækst og fremgang. Folkeskolerne og kommunens uddannelsesinstitutioner spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013

Eksterne links

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik

Nyborg Kommunes Sammenhængende Børne- og unge-politik