1.O.22 - Slotsholmen - Nyborg Slot

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Slotsholmen - Nyborg Slot

 • Plannummer

  1.O.22

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde

  30

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan benyttes til offentlige formål - museum i bred forstand, herunder tilhørende butik, café, kulturelle institutioner, rekreative formål, udendørs arrangementer, mv.

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale tilladte bygningshøjde fastsættes til 20 meter, dog punktvis 30 meter.

 • Opholdsarealer

  Offentlighedens adgang til ophold på Slotsholmen skal sikres.

 • Trafik

  Der skal sikres en offentlig tilgængelig stiforbindelse til og på tværs af Slotsholmen. Adgang må kun begrænses i mørketimerne. Der kan etableres busafsætningsplads og parkeringspladser i rammens sydvestlige hjørne.

 • Særlige bestemmelser

  Nybyggeri og ændringer skal foretages med hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger, herunder hvad angår materialevalg og udformning. Det fredede voldanlæg må udvides mod syd og vest.

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget