Nyborg, boligområde øst for Skaboeshusevej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, boligområde øst for Skaboeshusevej

 • Plannummer

  1.B.41

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres tæt-lav boliger inkl. fælleshus i området.

 • Bebyggelsens omfang

  Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. Enkelte boliger kan opføres i tre etager og op til 10 m i højden. Det samlede fodaftryk af bygninger med over 2 etager og over 8,5 m i højden må ikke overstige 325 m2 og sådanne bygninger må kun placeres med god afstand til nordlig nabo og Skaboeshusevej. Det forudsættes at en boligtype i 3 etager udføres i samme materialer og stil som den resterende boligbebyggelse med det formål at tilføre variation i områdets bebyggelse.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres et sammenhængende grønt forløb mellem skoven og bebyggelsen.

 • Miljø

  Der skal sikres afværgeforanstaltninger til håndtering af overfladevand ved fremtidige skybrudshændelser.

 • Trafik

  Der etableres stiforbindelse fra parkeringsplads til skoven.

 • Særlige bestemmelser

  Der tillades udstykning af grunde til tæt-lav boliger på ned til 85 m2, hvis bebyggelsen arrangeres i en tæt bymæssig struktur og der etableres samlede parkeringsarealer og et stort fælles friareal.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget