22.BL.1

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  22.BL.1

 • Plannummer

  22.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til boligformål og erhverv, der naturligt finder plads i landsbyen. Nedlagte landbrugsbygninger må omdannes til boliger eller andre erhverv, så som bed and breakfast og liberalt erhverv m.v

 • Bebyggelsens omfang

  Landsbyens bygninger registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. For erhvervsejendomme gælder en bebyggelsesprocent på 40 og en max. bygningshøjde på 10 m.

 • Miljø

  Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger, stensætninger m.v.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet planlægning for forskønnelse, huludfyldning, trafiksanering, beplantning og bevaring i landsbyen.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Landsbyområde, Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget