2.C.1

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev Centerområde

 • Plannummer

  2.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må indrettes indtil 3.800 m2 detailhandel inden for rammeområdet fordelt med 1.800 m2 til dagligvarebutikker og 2.000 m2 til udvalgsvarebutikker. Bruttoetagearealer må være max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget