1.C.8

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svanedammen

 • Plannummer

  1.C.8

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Alle stueetager fastlægges til butikker.

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til detailhandel i stueetager, offentlig og privat service, liberale- og administrative erhverv i øvre etager. Anvendelse til detailhandel kan kun ske i overensstemmelse med en taktvis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8.  Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal udbygges efter en samlet plan der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget