1.C.10

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Aflastningsområde ved Storebæltsvej

 • Plannummer

  1.C.10

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  20700 m2 0

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Inden for rammeområdet må der etableres centerformål og butikker i form af dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, herunder butikker til særlig pladskrævende varegrupper, publikumsorienterede serviceerhverv og restaurationserhverv; erhvervsformål i form kontor- og serviceerhverv, herunder hoteller og liberale erhverv såsom kontorer og andre administrative funktioner; offentlige formål i form af kulturelle institutioner og offentlig administration. Der må etableres op til 15.000 m2 detailhandel - heraf max. 2.600 m2 bruttoetageareal til dagligvarebutikker og max. 15.000 m2 bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

 • Områdets anvendelse

  Der kan etableres op til 15.000 m2 detailhandel inden for rammeområdet fordelt på max. 2.600 m2 til dagligvarebutikker og max. 15.000 m2 til udvalgsvarebutikker, herunder butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Dagligvarebutikker må kun etableres med et bruttoetageareal pr. butik på minimum 750 m2 - dog tillades én bager på ned til 300 m2 - og maksimalt 2.600 m2. Udvalgsvarebutikker må kun etableres med et bruttoetageareal pr. butik på minimum 750 m2 og maksimalt 15.000 m2 - dog tillades køkkenbutikker og butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper i øvrigt ned til 500 m2.

 • Bebyggelsens omfang

  Det skal sikres at bebyggelse i placering, udformning og materialer udtrykker bymæssighed og derved understøtter omdannelsen af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade, f.eks. gennem randbebyggelse mod Storebæltsvej. 

 • Opholdsarealer

  Der skal etableres et offentlig tilgængeligt udendørs opholdsareal inden for rammeområdet.

 • Miljø

  Ubebyggede arealer skal etableres så regnvand ledes til offentlig kloak uden mulighed for nedsivning.

 • Trafik

  Der skal sikres stisammenhæng mellem Knudshovedvej ved Gormsvej og Storebæltsvej. Antallet af parkeringspladser inden for rammeområdet skal fastsættes under hensyntagen til muligheder for dobbeltudnyttelse og restkapacitet i området ved Storebæltsvej som helhed.

 • Særlige bestemmelser

  Rammeområdet ligger i risikoområde for oversvømmelse. Ifm. lokalplanlægning for området skal der stilles krav om afværgeforanstaltninger i form af forhøjet gulvkote, der sikrer ny bebyggelse til kote +2,41 m ift. DVR90.

 • Specifik anvendelse

  Aflastningsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget