1.C.1

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nyborg Jern

 • Plannummer

  1.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Kultur- og fritidsaktiviteter skal opretholdes. 

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan etableres op til 10.850 m2 detailhandel inden for rammeområdet fordelt på max. 4.700 m2 til dagligvarebutikker og max. 6.150 m2 til udvalgsvarebutikker, herunder butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Bruttobutiksarealet må være max. 3.900 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker og min. 500 m2 for begge typer.

 • Miljø

  Skydebaneaktiviteter kan ikke udvides uden yderligere støjregulering.

 • Trafik

  I den sydlige del af området omkring tankstationen må der ikke etableres yderligere overkørsler til Vestergade. Stisystem gennem området skal bevares.

 • Specifik anvendelse

  Aflastningsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget