Boliger ved Sentvedvej - 1. etape

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Boliger ved Sentvedvej - 1. etape

 • Plannummer

  3.B.6

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  700

 • Anvendelse

  Boligbebyggelse i form af åben-lav og tæt-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten for åben-lav 30 og for tæt-lav 40.

 • Opholdsarealer

  De grønne arealer ned mod åen skal friholdes for byggeri og anvendes som byens friareal.

 • Miljø

  Bebyggelsen skal tilpasses landskabet. Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. Lokalplanområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og byggeriet skal udformes med hensyn til dette.

 • Trafik

  Der skal etableres stiforbindelse til ådalen og forberedes stisammenhæng med fremtidige etaper mod øst.

 • Særlige bestemmelser

  Terrænforskelle skal så vidt muligt optages i bebyggelsen - eksempelvis ved at opføre bebyggelse med forskudte planer. Alternativt kan der arbejdes med en vis grad af terrassering af terrænet i retning mod Sentvedvej i forbindelse med byggemodning/udstykning.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget