Nyborg, v. Pilsmosen

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, v. Pilsmosen

 • Plannummer

  1.B.48

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal tilpasses det omkringliggende boligområde i udformning og arkitektur.

 • Opholdsarealer

  Der udlægges et fælles fri- og opholdsareal af en passende størrelse ift. antallet af boliger og boligernes type. Der skal inden for det fælles friareal etableres et aktivitets- eller opholdsområde, f.eks. i form af en legeplads, en fælles bål- eller grillplads, en motionsplads og lignende.

 • Miljø

  Grundvandsinteresserne i området skal sikres gennem lokalplanlægningen. Boligområdet skal sikres mod støj fra trafikken på Fynsvej og Langelandsvej. Området skal sikres mod en 100 års nedbørshændelse.

 • Trafik

  Der skal etableres stiforbindelse til Langelandsvej, Fynsvej og Mosebakken.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal sikres en minimums grundstørrelse på 200 m2 ved udstykning af tæt-lav boliger. Hertil kommer andele i fællesarealer.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget