2.C.1 - Ullerslev Centerområde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev Centerområde

 • Plannummer

  2.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealer må være max. 2.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 41. Området er delvist omfattet af byplanvedtægt 3A.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst