1.C.8 - Nyborg, Svanedammen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svanedammen

 • Plannummer

  1.C.8

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Alle stueetager fastlægges til butikker.

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til detailhandel i stueetager, offentlig og privat service, liberale- og administrative erhverv i øvre etager. Anvendelse til detailhandel kan kun ske i overensstemmelse med en taktvis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 16

 • Særlige bestemmelser

  Området skal udbyggges efter en samlet plan der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne.

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst