1.C.7 - Nyborg, Enghavevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Enghavevej

 • Plannummer

  1.C.7

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11400 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Alle stueetager fastlægges til butikker.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området omføres et etageareal på 11.400 m2 til center- og boligformål. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 203 og lokalplan nr. 244

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget