1.C.1 - Nyborg, Nyborg Jern

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nyborg Jern

 • Plannummer

  1.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttobutiksarealet må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker og min. 500 m2 for begge typer.

 • Miljø

  Skydebaneaktiviteter kan ikke udvides uden yderligere støjregulering.

 • Trafik

  I den sydlige del af området omkring tankstationen må der ikke etableres yderligere overkørsler til Vestergade. Stisystem gennem området skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan 82, 117, 137 og 259

 • Særlige bestemmelser

  Kultur- og fritidsaktiviteter skal opretholdes. Det eksisterende bruttobutiksareal på 12.900 m2 må ikke øges.

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst