1.B.39 - Nyborg, Jagtenborg

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Jagtenborg

 • Plannummer

  1.B.39

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent åben-lav max 25 og 35 tæt-lav under et for storparcellen. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet sikres. Sikring af funktioner til styrkelse af socialt fællesskab.

 • Opholdsarealer

  De fælles friarealer skal have sammenhæng med de omgivende naturområder og friarealer i naboområderne for at skabe sammenhæng i de grønne korridorer, af hensyn til flora og fauna.

 • Miljø

  Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området.

 • Trafik

  Områdets stiforbindelser skal opretholdes

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 200

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 900 m2. Arealer inden for søbeskyttelseslinien og beskyttelseszonen omkring vandboringer skal friholdes for bebyggelse og integreres i helhedsplanen for bebyggelserne som en del af områdets fælles friareal.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget