1.B.16 - Nyborg, F.E.Cronesvej m.v.

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, F.E.Cronesvej m.v.

 • Plannummer

  1.B.16

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget