12.O.2 - Langtved, Offentligt område ved Langtvedvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Langtved, Offentligt område ved Langtvedvej

 • Plannummer

  12.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. skole, SFO, daginstitution eller andre uddannelses- eller institutionsmæssige formål.

 • Områdets anvendelse

  Der skal udarbejdes en samlet Udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Langtved.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Det grønne trekantområde nord for bebyggelsen skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre legehuse, redskabsskure o.l.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelige forbedringer i landsbyens overgang til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 236

 • Særlige bestemmelser

  Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger og stensætninger m.v.

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner, 7131, Daginstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget