3.E.6 - Ørbæk, Erhvervsområde Industrivej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Erhvervsområde Industrivej

 • Plannummer

  3.E.6

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  6

 • Min. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, tungere industri, tekniske anlæg, herunder biogasanlæg, miljøklasse 3-6.

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjden fastsættes til 12 m eller max 16 m, hvis det er produktionsmæssigt begrundet. Siloer, tanke, skorsten m.m. kan opføres i op til 25 m over terræn.

 • Opholdsarealer

  Omkring biogasanlægget er udlagt et konsekvensområde i en afstand af 200 m fra biogasanlæggets bygninger og lagertank. Indenfor dette område må der ikke inddrages nye arealer til nye aktiviteter eller ændret anvendelse med mindre det kan vises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • Miljø

  Konsekvensområdet vil kunne reduceres, hvis det kan sandsynliggøres, at området bør have en mindre udstrækning. Der skal sikres grøn struktur omkring regnvandsbassin og afskærmende/slørende beplantninger omkring større anlæg.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 262

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2500 m2

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Tung industri

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget