Golfbaner

Golfbaner er et aktiv for befolkningens fritidsmuligheder og sundhed og kan have en positiv effekt på turismen. Kommuneplan 2013 sikrer, at der kan anlægges en ny golfbane ved Kongshøj, som respekterer kravene til natur, landskab, miljø og offentlig adgang.

Inden for eksisterende og fremtidige golfområder skal der kunne tilbydes et varieret udbud af oplevelser til borgere og turister på et bæredygtigt grundlag.

Sct. Knuds Golfbane skal kunne udvikle bane- og klubfaciliteter under hensyn til frednings- og naturinteresserne i området.

Muligheden for at etablere en ny golfbane ved Kongshøj skal opretholdes, på baggrund af de samlede turistpolitiske overvejelser, og det skal sikres, at den anlægges med særligt hensyn til offentlig adgang, flersidig anvendelse, og med respekt for natur- og kulturinteresserne i området.

  1. Anlæg af nye golfbaner skal ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i Miljøministeriet rapport - "Lokalisering af golfbaner".
  2. Anlæg af ny golfbane ved Kongshøj kan lokalplanlægges, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser, samt internationale beskyttelsesinteresser, og hvis det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Der kan ikke etableres nye overnatningsanlæg i forbindelse med golfbanen.
  3. Ved etablering af ny golfbane ved Kongshøj, og ved en evt. udvidelse, bør anlægget tilrettelægges på en sådan måde, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres. Golfbanen bør endvidere udformes, så der skabes gode/forbedrede levesteder for vilde planter og dyr.
  4. Ved etablering af en ny golfbane ved Kongshøj skal der sikres gode adgangsforhold for offentligheden til stranden.
  5. Klubfaciliteter i forbindelse med golfbanen ved Kongshøj kan tillades indrettet i eksisterende bygningsmasse. Nybyggeri til formålet kan dog også tillades opført, men kun i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse (nedlagte landbrugsejendomme), indenfor golfbanens udlagte areal, og forudsætter udarbejdelse af særskilt plangrundlag.
  6. Der tillades ikke opstilling af egentlige hytter mm. i tilknytning til golfbaner.
  7. Planlægning for golfbaner skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

I Nyborg findes pt. en 18-hullers golfbane, - Sct. Knuds Golfklub. Der er i kommuneplanen udlagt areal til en ny 18-hullers golfbane i et naturskønt område ved Kongshøj med udsigt over Storebælt. - Planen rummer udvidelsesmulighed for yderligere 9 huller. Golfbanen kan etableres indenfor kystnærhedszonen, hvis den ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Andre placeringsmuligheder er undersøgt og fundet uegnet. Golfbaner kan ifølge Statens udmelding placeres indenfor kystnærhedszonen, hvis baneanlægget ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet.

For at tilgodese en flersidig anvendelse af et arealet, offentlighedens adgang og natur- og kulturinteresser i området, skal en evt. ny golfbane anlægges efter de retningslinjer, der er stillet i Miljøministeriets rapport "Lokalisering af golfbaner" og Dansk Golf Unions rapport "Golf, natur og friluftsliv". Herved søger kommunen at sikre, at den rekreative værdi af golfbanen kommer offentligheden og de lokale beboere i området til gode hele året.

Af hensyn til et bæredygtigt miljø finder Byrådet, at golfbaner skal indrettes, så vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres, og der skabes gode levesteder for vilde planter og dyr.
Området langs Storebælt ved Kongshøj rummer en sjælden bestand af Klokkefrø og Stor Vandsalamander. For at sikre arternes overlevelse er der etableret oaser og levesteder nord og syd for den planlagte golfbane. Anlæg af golfbanen vil medføre mulighed for at skabe nye yngle- og levesteder og sikre bedre spredningskorridorer langs Storebæltskysten for arterne.

Det er en forudsætning for etablering af nye golfbaneanlæg, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Planlægning for golfbaner skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelse.

Stort set hele det udlagte areal til golfbane ved Kongshøj består af landbrugsarealer. En del af området ligger i en økologisk forbindelse. Hele arealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Derudover er der diger på hele arealet.

Ifølge den foreliggende landskabsanalyse vurderes landskabskarakteren ikke at ville blive påvirket, såfremt golfbanen etableres under hensyntagen til de eksisterende terrænformer, samt at landskabet friholdes for høje beplantninger og anlæg, jf. landsplansdirektivets retningsline herom.

Mod nord grænser arealet op til Natura 2000-arealet ved Tårup Camping (padder) og sommerhusudstykningen nord campingpladsen, hvor der i forbindelse med lokalplanen er lavet flere paddevandhuller. Dermed er der skabt bedre spredningsmulighed for de beskyttede padder.

I det videre arbejde bør det i planområdet for golfbanen tilsvarende sikres, at der etableres spredningskorridorer/ trædesten for specielt padder. Hermed kan golfanlægget være med til at sikre en betydende og generel forbedret biologisk spredningskorridor i området.

I forbindelse med nye turistpolitiske tiltag i kommuneplanen er der udarbejdet en redegørelse om de sammenhængende turistpolitiske overvejelser, der kan ses her.

Eksterne links

Link 1

Link 2

Link 3