Byfornyelse i Nyborg

Nyborg Kommune skal have tidsvarende boliger og kvarterer i både by og på land.

Bevaringsværdige erhvervsbygninger, der står tomme, kan omdannet til boligformål, såfremt de ikke mere kan tjene som erhvervsejendomme.

Bevaringsværdige boligejendomme skal være i god vedligeholdsstand for ikke at miste bevaringsværdien.

  1. Udlejningsejendomme med mere end 3 boliger skal være tidsvarende med hensyn til installationer og adgang til lys og luft.
  2. Såfremt byrådet ønsker at yde støtte efter byfornyelsesloven, skal bevaringsværdige bygninger istandsættes efter gamle håndværkstraditioner, så husets arkitektur og særpræg fastholdes.
  3. Forladte bygninger i forfald skal søges nedrevet såfremt det ikke er muligt at istandsætte dem.
  4. Byomdannelse af eksisterende by- og erhvervsområder skal medvirke til en revitalisering af byen.

Byfornyelsesloven åbner mulighed for at yde støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsejendomme opført før 1950, som har tekniske mangler eller er væsentlig nedslidte.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at træffe beslutning om at yde støtte til udvendige arbejder på både ejer-, andels- og udlejningsboliger, som er bevaringsværdige. Et redskab, der kan tages i anvendelse i forlængelse af beslutning om bevarende lokalplaner.

Byfornyelseslovens kapitel 1 giver mulighed for at etablere en tværfaglig indsats og udvikling i områder med forskellige typer af problemstillinger både af menneskelig, bygningsmæssig, infrastrukturel og kulturel karakter.

Af indsatsområder kan nævnes nedlagte erhvervsområder, hvor der skal ske en byomdannelse til bolig- og opholdsområder (fx "Nyvirke" på Gasværksvej) og boligområder som trænger til en social indsats sammen med en fysisk forbedring og forskønnelse. Kortet viser eksempler på områder i Nyborg by, hvor byfornyelseslovens muligheder kan tages i anvendelse.

Byrådet vil undersøge, hvorvidt byfornyelseslovens muligheder ønskes inddraget som et instrument i byomdannelsen og byudviklingen i hele kommunen.

Kondemnering

Byrådet skal jf. byfornyelsesloven tage hånd om boliger og opholdsarealer med kondemnable forhold. Det betyder, at der ikke må forefindes beboede boliger eller rum til ophold, der er sundheds- eller brandfarlige. Kommunen har pligt til at genhuse beboere i ejendomme med eksempelvis skimmelsvamp eller andre sundhedsskadelige forhold. Sådanne ejendommen skal enten kondemneres eller istandsættes.

Byrådet er forpligtet til at tilse, at boliger og opholdsrum ikke væsentligt afviger fra følgende mindstekrav:

at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj.
at have fyldestgørende adgang til dagslys.
at have adgang til luftfornyelse, i almindelighed gennem et eller flere oplukkelige vinduer direkte til det fri.
at have mulighed for tilstrækkelig opvarmning.
at have tilfredsstillende indeklima.

Eksterne links

Link 1

Link 2

Link 3