22.BL.1 Kissendrup landsby - Kissendrup Maskinservice

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Kissendrup By - Kissendrup Maskinservice

 • Plannummer

  22.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til boligformål og erhverv, der naturligt finder plads i landsbyen. Nedlagte landbrugsbygninger må omdannes til boliger eller andre erhverv, så som bed and breakfast og liberalt erhverv m.v.

 • Bebyggelsens omfang

  Landsbyens bygninger registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Miljø

  Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger, stensætninger m.v.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet planlægning for forskønnelse, huludfyldning, trafiksanering, beplantning og bevaring i landsbyen.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Landsbyområde, Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Kladde til forslag