2.BL.1 - Ullerslev, Blandet boligbebyg. Hindemaevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Blandet boligbebyg. Hindemaevej

 • Plannummer

  2.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Naturområde med sø skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. Der kan ikke udstykkes yderligere i området grundet naturbeskyttede områder.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget