10.BL.2 - Tårup, Mosevej jordbrugsparceller

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Mosevej jordbrugsparceller

 • Plannummer

  10.BL.2

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Max. 500 m2 etageareal, heraf max. 300 m2 til boligformål

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. B 12.05.01

 • Særlige bestemmelser

  Området er udstykket i 2 jordbrugsparceller på 5.000 m2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Landsbyområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget