1.R.11 - Nyborg, Knudshoved færgehavn

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Knudshoved færgehavn

 • Plannummer

  1.R.11

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  6000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes og bebygges i overensstemmelse med Knudshovedfredningen.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres max. 6.000 m2 etageareal. Bebyggelse kan opføres i punktvis indtil 18 m højde, såfremt det visualiseres og der argumenteres særligt herfor i forbindelse med lokalplanlægningen.

 • Opholdsarealer

  Området indeholder og grænser op til særligt beskyttede naturområder.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 36. Der skal udarbejdes ny lokalplan ved omdannelse af området.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan opføres bebyggelse i tilknytning til lystbådehavn, fx. udstillingsbygning, restauranter, cafeer, klubhuse, servicebygninger og lign. Der kan etableres én butik til pladskrævende varegrupper (bådforretning) på max. 1.150 m2, samt en butik med maritimt varesortiment til forsyning af områdets brugere på max. 300 m2, jf. planlovens §§ 5n og 5o.

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget