1.O.19 - Nyborg, Borgeskovområdet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Borgeskovområdet

 • Plannummer

  1.O.19

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan i området opføres bebyggelse til institutioner, forskning, administration eller lign. under hensyntagen til den eksisterende landbrugsejendom.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan 6

 • Særlige bestemmelser

  Landbrugsejendommen Borgesskov med gårdsplads skal så vidt muligt bevares i sin nuværende udformning.

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget