1.E.13 - Nyborg, Erhvervsområde Hjulby

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Hjulby

 • Plannummer

  1.E.13

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  3500

 • Anvendelse

  Der kan i området placeres industri-, værksteds-, udstillings-, lager-, transportvirksomhed samt privat service og et hotel. Virksomhederne bør have udpræget transportbehov.

 • Bebyggelsens omfang

  I delområde 1 må der bygges i max 12 m højde. Delområde 2 bygningshøjde max 17 m. Delområde 3 max 8 m dog ved hotelbyggeri 25 m. Delområde 4 max 12 m og delområde 5 8 m. Jvf. kortbilag.

 • Opholdsarealer

  Udendørs opholdsarealer skal støjdæmpes.

 • Miljø

  Af hensyn til evt. hotelbyggeri må området ikke anvendes til virksomheder der medfører gener i form af støj, luftforurening og lugt eller hvor der stilles særlige afstandskrav. Der må ikke udøves virksomhed der udgør en riciko for grundvandet.

 • Trafik

  Området skal vejbetjenes fra Hjulbyvej.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 75

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min 3500 m2. Grundarealet må max bebygges med 50% i 1 og 2 etager og 30% for byggeri i 3 etager eller derover.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Tung industri, Transport- og logistikvirksomheder, Publikumsorienterede serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget