1.B.40 - Nyborg, Telegrafen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Telegrafen

 • Plannummer

  1.B.40

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Området er fastlagt til ca. 120 boliger. Bebyggelsesprocent åben-lav max 30 og 40 tæt-lav under et for storparceller. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet sikres.

 • Opholdsarealer

  De fælles friarealer skal have sammenhæng med de omgivende naturområder og friarealer i naboområderne for at skabe sammenhæng i de grønne korridorer, af hensyn til flora og fauna.

 • Miljø

  Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området. Sikring af funktioner til styrkelse af socialt fællesskab.

 • Trafik

  Områdets stiforbindelser skal tilsluttes cykelsti ved Fynsvej eller Ladegårdsvej og rekreativ sti i det tidligere jernbanetracé

 • Særlige bestemmelser

  Arealer inden for søbeskyttelseslinien og beskyttelseszonen omkring vandboringer skal friholdes for bebyggelse og integreres i helhedsplanen for bebyggelserne som en del af områdets fælles friareal.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget