1.B.35 - Nyborg, Ravnekær

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Ravnekær

 • Plannummer

  1.B.35

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  500

 • Anvendelse

  Bebyggelsen skal opføres så der sikres et fælles præg, inden for de enkelte storparceller.

 • Bebyggelsens omfang

  Opdeling i åben-lav og tæt-lav fremgår af vedhæftede kortudsnit.

 • Opholdsarealer

  Grønningen omkring Ravnekærgård, tjener som fælles friareal for området.

 • Trafik

  Banestien skal opretholdes som egentlig trafiksti.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 14 med tillæg 14.1

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelser min. 700 m2 for åben-lav bebyggelse, min. 500 m2 for kædehuse og min. 300 m2 for rækkehuse.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget