1.B.28 - Nyborg, Dyrehavekvarteret

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Dyrehavekvarteret

 • Plannummer

  1.B.28

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses stedlig byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. Bebyggelsesprocent 30 åben-lav, 35 tæt-lav

 • Trafik

  Banestien og stiforbindelse til havnen skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 30, 72 og 119

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget