1.B.11 - Nyborg, Knudshovedvejkvarteret

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Knudshovedvejkvarteret

 • Plannummer

  1.B.11

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres detailhandel til områdets daglige forsyning, langs Knudshovedvej.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Trafik

  Eksisterende stiforbindelse bevares.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 16, lokalplan 87 og 122

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocent max 30 åben lav, 35 for tæt-lav og 60% for etageboligbyggeri. Der kan etableres én butik til områdets lokale forsyning med max. butiksstørrelse 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst