3.C.1 - Ørbæk, Hovedgaden

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Hovedgaden

 • Plannummer

  3.C.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerområde til indretning af erhvervsarealer til brancher, der indgår i udpegningen af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealer må være max. 2.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Opholdsarealer

  Det lille friareal for enden af Hulvejen bør forskønnes og bevares, og der skal skabes forbindelse til ådalens naturområde mod nord.

 • Trafik

  Der skal etableres 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2, lokalplan nr. 267 og delvist af lokalplan nr. 242

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet plan for centerområdet, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter samt bevaringsværdier.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 4110, Butikker

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst