3.B.5 - Ørbæk, Boligområde på Sentvedvej 14

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Boligområde på Sentvedvej 14

 • Plannummer

  3.B.5

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Ensartet bøgehæk omkring ejendommene giver et homogent landskabeligt udtryk.

 • Miljø

  Lokalplanområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og byggeriet udformes med hensyn til dette.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 265

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget