3.B.4 - Ørbæk, Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

 • Plannummer

  3.B.4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for åben-lav 30, tæt-lav 35%. De udpegede bevaringsværdige bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige bygges

 • Opholdsarealer

  Der skal skabes samlede fællesfriarealer som afgrænsning mod det åbne land.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2, lokalplan nr, B.51.18.01, B.51.22.01, B.51.20 og B.51.21, B.51.22 samt B.51.22.02.

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst